Till senaste kommentaren

Krav på att referenser ska vara utförda inom de senaste fem åren?

Är det tvingande för den upphandlande myndigheten att kräva referenserna ska vara utförda inom 5 år eller får de välja vilken referenstid de vill men minst 5 år?

Vad är skillnaderna gällande detta i senaste LOU?

Kommentarer

 • Hej Jan,

  En upphandlande myndighet behöver inte ställa kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet överhuvudtaget. Att en upphandlande myndighet får begära in utredning (bevis) avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet innebär endast att denna möjlighet finns, inte att det är en skyldighet.

  En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs tekniska kapacitet i form bland annat av en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt. För varu- och tjänsteupphandlingar får en förteckning begäras in över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som har utförts under högst de tre senaste åren, med angivande av värde, tidpunkt och privata eller offentliga mottagare (se 15 kap. 11 § LOU).

  Av 15 kap. 12 § framgår emellertid att om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas, får en upphandlande myndighet begära att en leverantör ska lämna en utredning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som har utförts tidigare än vad som anges i 15 kap. 11 § punkterna 1 och 2 (se ovan). Det är alltså fullt möjligt att begära in en förteckning över exempelvis utförda byggentreprenader som utförts de senaste tio åren för att uppnå effektiv konkurrens.

  Gällande skillnader gällande detta finns det flera. Det är inte möjligt att redogöra för alla skillnader inom ramen för Frågeportalen. Kort kan nämnas att bestämmelsen 15 kap. 12 § LOU saknar motsvarighet i gamla LOU. Däremot motsvarar bestämmelsen 15 kap. 11 § LOU i princip 11 kap. 11 § andra stycket gamla LOU (se prop. 2015/16:195 s. 1106). Vidare kan det diskuteras om vilka möjligheter som finns att ställa krav på leverantörers yrkeskunnande i form exempelvis referenser. Vissa hävdar att stöd för detta tidigare fanns i 11 kap. 13 § gamla LOU, vilken numera enligt förarbetena anses framgå av 14 kap. 5 § LOU.

  Läs mer
  Se även inläggen Är uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU om teknisk kapacitet uttömmande? och Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 8 oktober 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.