Till senaste kommentaren

Vad får man förhandla om enligt LUF?

Hej,
 1. Enligt vad jag kan läsa mig till i LUF finns det inget hinder under tröskelvärde (förenklat förfarande) att förhandla om både minimikrav och tilldelningskriterier? Men vad innebär detta i praktiken? (Byggentreprenad)
 2. Ponera att man har 3 anbud varav ett ej helt uppfyller skallkraven, men det har lägsta pris och är i övrigt tilltalande. Kan man då ge den anbudsgivaren möjlighet att "läka" bristerna och komma in med nytt pris, och därefter utvärdera alla tre anbuden?
 3. Frågan 2 innebär ju att man anpassar anbud mot kraven i förfrågan. Men vad gäller för det omvända, att anpassa kraven efter de anbud som inkommit?

Kommentarer

 • Hej,

  Upphandlingsmyndigheten ger inte stöd i enskilda fall. Om du behöver individuell rådgivning rekommenderar vi att du tar kontakt med en konsult på den privata marknaden.

  1. I LOU finns en uttrycklig begränsning att förhandlingarna inte får avse minimikraven eller tilldelningskriterierna, se inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU?. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i LUF förutom vid inrättandet av innovationspartnerskap (se 6 kap. 27 § LUF). Varför LUF skiljer sig från LOU i det här avseendet framgår dessvärre inte av förarbetena, varför rättsläget får betraktas som oklart.

  Vid upphandling inklusive förhandling enligt LUF ska de grundläggande principerna för offentlig upphandling beaktas. Eventuellt kan en upphandlande myndighet få viss vägledning om vad får man förhandla om enligt LUF från vad som gäller enligt LOU, se 6 kap. 8 § LOU, eftersom LUF generellt sett inte är lika detaljreglerad och därmed mer flexibel vid tillämpningen jämfört med LOU. Se även inlägget Vad gäller för förhandling enligt LUF? i vår Frågeportal.

  2. En upphandlande enhet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i anbudet. Enheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling (se 4 kap. 8 § LUF). Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 9 § LOU. En förutsättning för att rättelse, förtydligande och komplettering av anbud ska kunna genomföras är att anbuden inte ändras i sak. Åtgärden måste även vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

  Möjligheten till rättelse av fel, förtydligande och komplettering ska tolkas restriktivt och ändringar av uppgifter i ett anbud innebär en hög risk för brott mot likabehandlingsprincipen (se prop. 2015/16:195 s. 977 f.). Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det strider mot likabehandlingsprincipen att begära förtydligande eller komplettering av ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav (se HFD 2016 ref. 37). Som exempel på rättelser som i normala fall anses tillåtna kan nämnas stavfel, räknefel och liknande fel.

  3. Eftersom rättsläget får betraktas som oklart avseende vad som kan vara föremål för förhandling enligt LUF bör viss vägledning kunna hämtas från LOU (se ovan). Av förarbetena till LOU framgår att målet med förhandlingarna är att förbättra anbuden så att den upphandlande myndigheten kan erhålla varor, tjänster och byggentreprenader som är perfekt anpassade till dess särskilda behov. Förhandlingar får avse alla aspekter av de inköpta byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna, innefattande till exempel kvalitet, kvantiteter, handelsklausuler samt sociala, miljömässiga och innovativa egenskaper, förutsatt att de inte utgör minimikrav eller tilldelningskriterier (se prop. 2015/16:195 s. 995–995). Enligt LOU gäller således att de inlämnade anbuden ska anpassas till underlaget, och inte tvärtom.

  Oaktat det ovanstående bör det strida mot likabehandlingsprincipen om upphandlingsdokumenten anpassas efter anbuden i den utsträckning att andra, potentiella anbudsgivare hade kunnat lämna anbud om kraven varit utformade på det sättet när upphandlingen annonserades.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.