Till senaste kommentaren

Vilket förfarande och vilka regler för annonsering gäller för koncessioner under tröskelvärdet?

Hej!

Lite osäker när det gäller en eventuell upphandling av tjänstekoncessioner enligt nya LUK för två separata upphandlingar 1) Strandcafé (restaurangverksamhet) 2) Drift av camping.

Tröskelvärdet kommer nog underskridas i bägge fallen, så då blir det 15 kapitel i LUK? Och man ska förhandsannonsera?

Kommentarer

 • Hej Tommi!

  Om det beräknade värdet av en upphandling av en koncession understiger tröskelvärdet eller om den avser en tjänstekoncession som anges i bilaga 3 i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (det vill säga sociala och andra särskilda tjänster) ska upphandlingen genomföras med tillämpning av 15 kap. LUK.

  Annonsering enligt 15 kap. LUK
  Upphandlingar enligt 15 kap. LUK ska i regel förhandsannonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. I LUK finns inga bestämmelser om vilka uppgifter en sådan annons ska innehålla, utan det får vara den upphandlande myndighetens eller enhetens sak att avgöra detta med beaktande av de allmänna principer som gäller för förfarandet, särskilt om öppenhet. Vägledning för vad annonsen kan innehålla kan dock hämtas från EU-kommissionens standardformulär för annonser av koncessioner som avser upphandlingar vars värden överstiger tröskelvärdet.

  Det finns i övrigt inte någon bestämmelse om hur lång tidsfristen för att komma in med anbud ska vara på det icke direktivstyrda området, men en otillräcklig tidsfrist kan strida mot proportionalitetsprincipen.

  Direktupphandling
  En upphandlande myndighet eller enhet behöver dock inte förannonsera vid direktupphandling. Direktupphandling kan användas bland annat om värdet av koncessionen understiger direktupphandlingsgränsen.

  Läs mer
  Läs mer om koncessioner på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 4 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – när 15 kap. LUK ska användas
  • 15 kap. 5 § LUK – upphandlingar enligt 15 kap. LUK ska i regel förhandsannonseras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas
  • prop. 2015/16:195 s. 1374 – det finns inga bestämmelser om innehåll en förhandsannons vid upphandling enligt 15 kap. LUK
  • prop. 2015/16:195 s 652 – en otillräcklig tidsfrist kan strida mot proportionalitetsprincipen
  • 15 kap. 5 § första stycket LUK – direktupphandling.

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Tack för svaret!

  Så förhandsannons = annons i LUK och i LOU är begreppet Förhandsannonsering en annonsering på förhand om planerad upphandling något och återkommer med en riktigt annons med komplett underlag och möjlighet att förkorta anbudstiden.

  LUK och under tröskelvärdena = en annonsering och garantera att det är skälig anbudstid för anbudsgivarna för att kunna lägga anbud.

  MVH Tommi
  Tommi Slunga
 • Hej Tommi!

  Jag tror att du i princip förstått det rätt, men jag förtydligar för det fall någon skulle kunna tolka det på olika sätt. Olika bestämmelser gäller vid annonsering och annonseringstider.

  Begreppet förhandsannons i lagen om upphandling av koncessioner
  (LUK) är till viss del lite missvisande, såväl när det gäller upphandlingar under som över tröskelvärdena.

  I lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) används begreppet förhandsannons för annonser som upphandlande myndigheter eller enheter kan använda för att informera om en upphandling, antingen för att förkorta tidsfristerna eller för användning som en anbudsinfordran. I de bakomliggande direktiven kallas dessa annonser för förhandsmeddelanden.

  Några motsvarande annonser finns inte vid upphandling av koncessioner. Vid upphandlingar över tröskelvärdena ska en upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en koncession informera om detta genom att annonsera upphandlingen.

  En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en koncession för sådana tjänster som anges i bilaga 3 i LUK (det vill säga sociala tjänster och andra särskilda tjänster) ska, om värdet av koncessionen uppgår till minst tröskelvärdet, informera om detta genom en förhandsannons (se 15 kap. 5 § andra stycket LUK).

  Annonserna som avses i bestämmelserna är inte förhandsannonser på samma sätt som de i LOU och LUF, utan avser vad som i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU (LUK-direktivet) kallas koncessionsmeddelande och förhandsmeddelande om koncessioner för sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Innehållet i annonserna har fastställts genom EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 och följer ytterst av artikel 31 och bilaga V och VI LUK-direktivet. Vilka uppgifter som ska finnas med i annonserna framgår av respektive standardformulär. Exempelformulär finns tillgängliga på SIMAPs webbplats.

  Till följd av utformningen över tröskelvärdena används begreppet förhandsannons även vid upphandling av koncessioner enligt 15 kap. LUK.

  Källhänvisningar
  • 10 kap. 2 och 3 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – begreppet förhandsannons vid tillämpning av LOU respektive LUF
  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Hej,

  Jag förstår inte riktigt hur förfarandet/annonsering ska gå till om värdet på en tjänstekoncession understiger tröskelvärdet.

  Vad skiljer en förhandsannonsering från en annonsering enligt LUK? är det endast vilken information som ska meddelas i annonseringen?

  Eller kan en förhandsannonsering fungera som följande: Det annonseras i en elektronisk databas att vi avser att upphandla XX tillsammans med informationen som nämns i Bilaga VI i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU och sen får leverantörer anmäla intresse under en tidsfrist utan att det är några kvalificeringskrav. Därefter skickar man ut koncessionsdokumenten endast till de leverantörer som anmält intresse?
  Emelie
 • Hej Emelie,

  Vid upphandling av koncessioner under tröskelvärdena kan inte annonsering ske enligt LUK. Dock ska förhandsannonsering ske om upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen. Vad som skiljer sig åt mellan förhandsannonsering och annonsering är dels var annonsen respektive förhandsannonsen ska publiceras dels vilken information som ska meddelas.

  Koncessioner som uppgår till minst tröskelvärdena
  Vid upphandling av koncessioner som uppgår till minst tröskelvärdena ska annonsering/förhandsannonsering ske i Tenders Electronic Daily (TED).

  Avser koncessionen andra tjänster än sociala och andra särskilda tjänster ska annonsen utformas enligt standardformulär 24 i genomförandeförordningen (se Bilaga XXI, genomförandeförordningen (EU) 2015/1986).

  Avser koncessionen sociala och andra särskilda tjänster ska förhandsannonsen utformas enligt standardformulär 23 i genomförandeförordningen (se Bilaga XX, genomförandeförordningen (EU) 2015/1986).

  Koncessioner under tröskelvärdena men uppgår till minst direktupphandlingsgränsen
  Vid upphandling av koncessioner under tröskelvärdena men uppgår till minst direktupphandlingsgränsen ska förhandsannonsering ske i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.

  Oavsett om koncessionen avser sociala och andra särskilda tjänster eller andra tjänster gäller följande. Det finns inga bestämmelser om vilka uppgifter en förhandsannons ska innehålla. Det får vara den upphandlande myndighetens eller enhetens sak att avgöra detta med beaktande av de allmänna principer som gäller för förfarandet, särskilt om öppenhet. Vägledning för vad förhandsannonsen kan innehålla kan dock hämtas från kommissionens standardformulär 23 i genomförandeförordningen (EU) 2015/1986 för sådana annonser som avser upphandlingar vars värden uppgår till minst tröskelvärdena.

  Av förarbetena framgår att det inte är obligatoriskt att göra koncessionsdokumenten tillgängliga med elektroniska medel i samband med förhandsannonsering av sådan upphandling. Vi gör inga bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte avgöra om det föreslagna tillvägagångssättet kan anses följa LUK i det enskilda fallet. Rättstillämpningen får avgöra om det beskrivna upplägget är förenligt med LUK, särskilt den grundläggande principen om öppenhet.

  Oavsett vad som gäller rättsligt kan det av affärsmässiga skäl vara lämpligt att förmedla så mycket information som möjligt i förhandsannonsen för att tillvarata konkurrensen på marknaden.

  Koncessioner under direktupphandlingsgränsen
  Vid upphandling av koncessioner under direktupphandlingsgränsen finns inget krav på att koncessionen ska förhandsannonseras. En upphandlande myndighet eller enhet som upphandlar koncessioner ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

  Källhänvisningar
  • 15 kap. 5 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – förhandsannonsering vid upphandling enligt 15 kap. LUK.
  • 8 kap. LUK och 2 § upphandlingsförordning (2016:1162) – annonsering respektive förhandsannonsering av koncessioner som uppgår till minst tröskelvärdena
  • prop. 2015/16:195 s. 630 – det är inte obligatoriskt att göra koncessionsdokumenten tillgängliga med elektroniska medel i samband med förhandsannonsering
  • 15 kap. 6 § andra stycket LUK – direktupphandling.
  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • Hej!

  Ska påbörja en upphandling av koncession gällande badverksamhet i kommunalt badhus. Till saken hör att det även kan ingå kiosk/gymverksamhet beroende på vad anbudsgivaren är intresserad av. Faller något under bilaga 3 in då eller det gäller vad "huvuduppdraget" avser? Kontraktet är under tröskelvärdet, men över direktupphandlingsgränsen.

  Jag uppfattar det också som att man med "förannonsering", i vårt fall, kan jobba utifrån traditionell "LOU-annonsering".
  Jesper Sundbärg
 • Hej Jesper,

  Blandad upphandling
  I lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns bestämmelser om blandad upphandling, det vill säga ett blandat kontrakt där både bygg- och tjänstekoncession ingår. Det finns även bestämmelser för upphandling där delar av upphandlingen omfattas av LUK, och andra delar av upphandlingen omfattas av andra upphandlingslagar, exempelvis lagen om offentlig upphandling (LOU).

  För koncessioner som omfattar både sådana tjänster som anges i bilaga 3 till LUK (det vill säga sociala tjänster och andra särskilda tjänster) och andra tjänster som inte omfattas av bilaga 3, ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för tjänsterna. Det är alltså överviktsprincipen om avgör vad huvudföremålet för upphandlingen ska vara i en sådan situation.

  Du kan läsa mer om blandad upphandling samt delbara och odelbara kontrakt på vår webbplats.

  Upphandling enligt 15 kap. LUK
  Oavsett om upphandlingen skulle avse tjänster enligt bilaga 3 eller inte ska 15 kap. LUK tillämpas om upphandlingen understiger tröskelvärdet.

  Vi är inte helt säkra på vad du menar med att man med ”förannonsering” enligt LUK kan jobba utifrån en traditionell ”LOU-annonsering”, men i svaren ovan redovisar mina kollegor vad en förhandsannons enligt LUK innebär.

  Källhänvisningar
  • 2 kap. lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – blandad upphandling
  • 15 kap. LUK – upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och upphandling av koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster.
  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.