Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är definitionen av marknad enligt LOU?

Jag undrar lite över definitionen av leverantör i LOU, att det som avses är den som tillhandahåller vara/tjänst/byggentreprenad på marknaden. Hur ska man se på begreppet marknaden? Vad är definitionen av marknad enligt LOU? När föreligger det en marknad enligt LOU och när gör det inte det?

Kommentarer

 • Hej Monica,

  Vare sig lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) har en legaldefinition av begreppet marknad. Din fråga är kopplad till definitionen av begreppet leverantör. Enligt praxis från EU-domstolen ska begreppet leverantör ges en vid tolkning. Om detta innebär att begreppet marknad också ska ges en vid innebörd är oklart.

  Det ska också poängteras att begreppet leverantör syftar till att klargöra en krets av fysiska och juridiska personer med en viss rättslig ställning (till exempel blir reglerna om rättsmedel tillämpliga).

  För att det ska föreligga en marknad i sin enklaste form krävs generellt sett att det finns någon som erbjuder en vara eller tjänst (säljare) som någon annan vill köpa (köpare). Eftersom det inte framgår av ditt inlägg i vilket sammanhang frågan ställs är det svårt att ge ett mer konkret svar.

  Den enda situationen vi känner till att man generellt diskuterar om en marknad existerar eller inte är när man diskuterar klassificeringen av tjänster av allmänt intresse, om dessa är av ekonomiskt intresse (SGEI) eller icke-ekonomiskt intresse (NESGI). Klassificeringen avgör om upphandlingsregelverket är tillämpligt eller inte. För att upphandlingsregelverket ska vara tillämpligt vid köp av tjänster av allmänt intresse krävs det att det rör sig om SGEI. Men jag kan inte utläsa att det är detta du frågar efter.

  För att avgöra om en aktör anses vara en leverantör på marknaden behöver en bedömning göras i det enskilda fallet.

  Se även
  Statistik avseende överprövade upphandlingar inom hälso- och sjukvården – om SGEI och NESGI
  Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 3556–18 – om SGEI och NESGI

  Källhänvisning
  1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av leverantör.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.