Till senaste kommentaren

Får vi anta ett anbud som inte uppfyller vårt krav på max antal sidor i sitt anbud?

Hej,
om krav ställts på att bifogade CVn max får vara tre A4 sidor, så visar det sig att ett av anbuden är tre A4 sidor men så kommer ytterligare en sida med bara en enstaka mening. Bör anbudet i sin helhet förkastas?

Kommentarer

 • Hej,

  Som utgångspunkt får den upphandlande myndigheten inte anta anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven. En upphandlande myndighet får dock under vissa förutsättningar tillåta eller begära att en leverantör rättar ett fel i sitt anbud. Dessa förutsättningar är att ingen ny information i sak får tillföras anbudet och att ändringen inte i själva verket leder till ett nytt anbud eftersom det skulle strida mot likabehandlingsprincipen. Det ska även gå att förutse hur felet behöver rättas genom en objektiv bedömning.

  Har en myndighet ställt krav på att ett visst dokument endast får vara max ett visst antal sidor långt och ett av anbudet överstiger detta så kan det alltså vara möjligt att tillåta eller begära att leverantören rättar detta. En rättelse som innebär att leverantören får möjlighet att exempelvis justera radavståndet eller ändra teckensnitt skulle kunna vara en sådan förutsebar ändring som inte ändrar anbudet i sak och som därmed skulle vara tillåten. För att avgöra om en viss åtgärd är förenlig med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning dock göras i det enskilda fallet.

  Notera att det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om rättelse av fel ska tillåtas eller begäras. Någon skyldighet att göra detta finns inte, vilket innebär att en leverantör aldrig kan kräva att få rätta sitt anbud efter sista anbudsdag.

  Förkasta ett anbud som brister i ett obligatoriskt krav av ordningskaraktär
  Kammarrätten har i ett rättsfall uttalat att ett förkastande av ett anbud som inte uppfyller ett krav som endast avser utformningen av anbudshandlingarna och där misstaget är oväsentlig och bagatellartad skulle vara oproportionerligt. I det aktuella rättsfallet hade myndigheten ställt krav på var vissa uppgifter skulle lämnas. Kammarrätten konstaterade att det varit frågan om ett begränsat antal uppgifter och att myndigheten inte hade behövt leta efter den efterfrågade informationen. Det hade inte heller funnits något utrymme för missförstånd och syftet med kravet förfelades inte för att uppgiften inte hade lämnats på rätt ställe. Kammarrätten ansåg därmed att leverantören hade uppfyllt det obligatoriska kravet och att myndigheten genom att inte beakta alla delar av svaret i anbudet hade brutit mot likabehandlingsprincipen.

  Även om det inte finns någon skyldighet för den upphandlande myndigheten att tillåta eller begära en rättelse av fel så ska proportionalitetsprincipen beaktas vid bedömningen om ett anbud ska förkastas på grund av brister i ett obligatoriskt krav av ordningskaraktär.

  Läs mer
  För mer information om hur man bedömer om det är tillåtet att begära rättelse eller kompletteringar när bristen i anbudet avser ett krav av ordningskaraktär, se inlägget Är det proportionerligt att förkasta anbud som inte uppfyller krav av ordningskaraktär? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – möjlighet att tillåta eller begära rättelse av fel i ett inlämnat anbud
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2896–16 – rättsfall där det bedömdes oproportionerligt att förkasta ett anbud som innehåller ett oväsentligt och bagatellartat misstag i utformningen av anbudshandlingarna.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.