Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad får myndigheten kräva att en sanningsförsäkran ska omfatta?

Hej,
Angående ESPD. Vi har valt en av de vägar som upphandlingsmyndighetens tolkning av den nya lagen har gett via er nyligen utgivna vägledning av ESPD-system. Nämligen att tillhandahålla ett ESPD-formulär via upphandlingsstöd (i vårt fall Kommers eLite). Ett par frågor har dykt upp när vi nu omsätter vägledningen till praktikaliteter.

Sanningsförsäkran
Hur mycket får vi lova att be anbudsgivaren sanningsförsäkra vid tilldelning då ESPD-formulär (preliminär egenförsäkran) används?

Eftersom sanningsförsäkran är ett andrahandsbevis får vi t.ex. inte be anbudsgivaren att sanningsförsäkra uppgifter som t.ex. framgår av Bolagsverkets register eller om uppgifterna finns direkt/kostnadsfritt att tillgå för upphandlande myndighet. Stämmer detta, vi får alltså inte be anbudsgivaren sanningsförsäkra sådan uppgifter som vi har tillgång till?
Följd fråga, hur gör vi denna sanningsförsäkran? En mall till leverantören där det framgår exakt vad i ESPD-formulär (preliminär egenförsäkran) som anbudsgivaren ska sanningsförsäkra, ber vinnande anbudsgivare inkomma med ett mail om att de sannings försäkrar den preliminär egenförsäkran…?

Fråga angående svar från er i frågeportalen
Sista stycket i sista svaret från Robin.
https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/fragor-om-sanningsforsakran/
De anbudsgivare som väljer att inte använda ESPD-formuläret. Behöver de inkomma med en sanningsförsäkran ändå?

Är det en begreppsförvirring med den sanningsförsäkran som avser ESPD-systemet och en generell försäkran om att en anbudsgivare uppfyller kraven i upphandlingsdokumenten?

Har ni något på gång vad det gäller t.ex. mall för sanningsförsäkran eller motsvarande?

Vilka frågeställning ligger högst upp hos er just nu angående ESPD?

Med vänlig hälsning
Martin Gomér
Telefon: 044-135213
Martin.Gomer@kristianstad.se

Kommentarer

 • Hej!

  Med en sanningsförsäkran avses i detta sammanhang det alternativa bevis som anges i 15 kap. 9 § LOU. Precis som du säger ska en sådan sanningsförsäkran inte förväxlas med andra typer av försäkringar som en leverantör kan ombes att inkomma med. En sanningsförsäkrans specifika syfte är att tjäna som ett alternativt bevis när vissa utpekade officiella bevis saknas, vilket är fallet i Sverige.

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram någon mall för hur en sanningsförsäkran bör se ut. Vi kan dock säga att det som i vart fall bör framkomma är att den ska avges på heder och samvete och att straffansvar enligt 15 kap. 10 § brottsbalken kan inträda för undertecknaren.

  För svenska åligganden kan följande omständigheter med koppling till uteslutningsgrunderna intygas av en leverantör i dess sanningsförsäkran:

  1. Att inga obligatoriska uteslutningsgrunder finns enligt 13 kap. 1 § LOU.
  2. Att vissa omständigheter kopplade till den frivilliga uteslutningsgrunden avseende kvalificerade ekonomiska svårigheter inte finns, 13 kap. 3 § punkten 2 LOU. Anledningen till detta är att de utdrag som finns att tillgå från Bolagsverket inte täcker alla situationerna i 13 kap. 3 § punkten 2 LOU. Bolagsverkets register visar inte om en leverantör ingått i en ackordsuppgörelse eller är föremål för tvångsförvaltning. Dessutom finns inte samtliga svenska leverantörer i Bolagsverkets register. Till exempel omfattas de flesta ideella föreningar och enskilda näringsidkare inte av registreringsplikten. Observera att de omständigheter kopplade till 13 kap. 3 § punkten 2 LOU som faktiskt täcks av Bolagsverket register inte ska omfattas av sanningsförsäkran. Detta innebär att avseende denna punkten kommer en kombination av utdrag från Bolagsverket och sanningsförsäkran att behöva tjäna som bevis.

  För svenska åligganden ska inte följande omständigheter med koppling till uteslutningsgrunderna intygas av en leverantör i dess sanningsförsäkran:

  1. 13 kap. 2 § LOU (Bristande betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter).
  Tidigare kunde organisationen få tillgång till beviset genom Skatteverkets blankett SKV 4820 eller tjänsten ”E-transport”, men sedan 6 mars 2019 lämnar inte längre Skatteverket ut information om restförd skatteskuld via blankett 4820 eller tjänsten ”E-transport”. En upphandlande myndighet kan numera istället hämta bevis avseende skatter och socialförsäkringsavgifter från Kronofogdemyndigheten (eller motsvarande funktion i den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg eller liknande).

  2. 13 kap. 3 § punkterna 1 och 3-9 LOU. (De övriga frivilliga uteslutningsgrunderna).
  Detta eftersom det överhuvudtaget inte ska in några bevis avseende dessa frivilliga uteslutningsgrunder.

  Observera att en sanningsförsäkran är ett bevis i detta sammanhang.

  Er mall för sanningsförsäkran bör bifogas upphandlingsdokumenten. Detta eftersom de leverantörerna som inte väljer att inkomma med en egenförsäkran istället måste inkomma med samtliga för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med sitt anbud. Eftersom en sanningsförsäkran är ett bevis måste den in tillsammans med anbudet för de leverantörer som inte använder sig av en egenförsäkran.

  Läs mer om detta i vår vägledning ESPD-systemet på sidorna 30–33.

  Uppdaterad: den 12 april 2019
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.