Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att använda miljöpåverkan som ett tilldelningskriterium?

Hej!

Är det möjligt, enligt principer för offentlig upphandling, att lägga in en total miljöpåverkan som ett utvärderingskriterium, t ex att transportbehovet inte får generera mer än en viss mängd utsläpp av CO2, NOx mm, eller att lägst utsläpp tilldelas, eller att utvärdera på leveransanstånd?

Finns i så fall exempel på hur det kan göras?

Med vänliga hälsningar

Linda

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Ja, det är möjligt. Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling, inklusive utvärderingsmodell, på det sätt som bäst tillgodoser behov och syftet med upphandlingen så länge det görs inom ramen för de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Utvärderingsgrunden kostnad
  Det går att ta hänsyn till miljöpåverkan i utvärderingsfasen antingen genom att använda utvärderingsgrunden kostnad eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet. För mer information om utvärderingsgrunden kostnad och användandet av LCC-kalkyler, se inlägget Att använda kostnad (LCC) som tilldelningsgrund istället för pris i vår Frågeportal.

  Tilldelningskriterier vid utvärdering enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
  Tilldelningskriterier ska alltid vara kopplade till att bedöma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten, det vill säga för att identifiera det bästa anbudet. Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till det som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln. Hur pass stark koppling som krävs är dessvärre inte klar. I litteraturen har detta tolkats som att kopplingen till upphandlingsföremålet inte behöver vara särskilt stark.

  Utifrån principen om öppenhet ska ett tilldelningskriterium alltid vara förutsebart vilket innebär att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer ska kunna tolka informationen på samma sätt och därigenom veta vad som tillmäts betydelse i upphandlingen.

  Läs mer om vad som kan utgöra ett tilldelningskriterium i inlägget Vad omfattas av begreppet ”kvalitet”? i vår Frågeportal.

  Val av utvärderingsgrund och modell
  Vilken utvärderingsgrund, utvärderingsmodell och tilldelningskriterier som är bäst lämpad för en enskild upphandling beror bland annat på myndighetens behov, syftet med upphandlingen och den aktuella branschen.

  Läs merKällhänvisningar
  • 16 kap. 2 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 19 kap. 25 § första stycket LOU – bestämmelser vid upphandling över respektive under tröskelvärdena avseende att anbud ska bedömas utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas.
  • prop. 2015/16:195 s. 1111 – tillräcklig anknytning finns om tilldelningskriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln
  • Nord, Eskil, Karnovs lagkommentar till bestämmelsen 16 kap. 2 § LOU – kopplingen till upphandlingsföremålet behöver inte vara särskilt stark.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.