Till senaste kommentaren

När ska man ställa krav på miljöplan?

Hej!
När är det relevant att ställa krav på Miljöplan i entreprenader? Inom vår verksamhet upphandlar vi Anläggning-, drift- och underhållsentreprenader (ej byggentreprenader). I vissa upphandlingar har krav på miljöplan kommit med och i andra inte. Vet ej om vi har följt upp kraven någon gång.
Vi ställer ofta krav på systematiskt miljöarbete.

Kommentarer

 • Hej

  I förhållande till Parisavtalets 1,5 graders mål så är det relevant att ställa verksamma miljökrav, åtminstone avseende klimatpåverkan, i de flesta bygg- och anläggningsentreprenader. Avseende tjänster för drift och underhåll, som omfattar transporter, uppvärmning eller materialomsättning är det också relevant.

  I det så kallade Parisavtalet kom deltagande stater överens om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius, eftersom klimatuppvärmning över det kan leda till mycket svåra följder. FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport varnar för att det blir svårt att hålla sig till 2 graders uppvärmning om inte ansträngningarna i klimatarbetet ökar dramatiskt.

  Vi arbetar med att ta fram krav som ska kunna ställas i upphandling av anläggningsentreprenader, för att minimera klimatpåverkan.

  En miljöplan bör omhänderta de miljökrav ni i upphandlingen ställer på entreprenaden, annars riskerar ni att dessa tappas bort. Att ställa krav på en miljöplan i en entreprenad kan vara bra om det finns konkreta mål och nivåer i planen så den går att förstå och går att följa upp. Krav som är otydliga och otydliga i hur de kommer att följas upp och/eller om Upphandlande myndighet eller enhet signalerar att de inte har resurser eller ambition att följa upp ställda krav, så indikerar erfarenheter att det är vanligt att kraven heller inte tas på allvar, med resultat att kraven inte heller uppnås. Och då är det ju tyvärr meningslöst att ställa krav.

  Det föreligger ingen skyldighet för upphandlande myndigheter att kontrollera samtliga ställda krav, däremot följer det av EU-domstolens rättspraxis att krav och villkor måste vara möjliga att kontrollera (se EU-domstolens som i mål C-448/01 Wienstrom).

  Tydliggör vilken part som ansvarar för vad. Tydliggör vilka krav som ställs, vilka funktioner och roller i projektet som ansvarar för vilka krav, i vilka styrande dokument kraven mer ska återfinnas, vilka rutiner som ska följas för att kraven ska kunna implementeras, när kraven ska vara uppnådda, hur avvikelser hanteras och godkänns, hur kravefterlevnad kan verifieras, hur rättelser kan ske, vem som ska verifiera att kraven uppnåtts, vad som händer om de inte efterlevs.

  Avseende avvikelser, rättelser, ansvar och sanktioner med mera så finns det bestämmelser i de frivilliga entreprenadkontrakten ABT 06 och AB 04 att förhålla sig till, om ABT 06 eller AB 04 används.

  De krav som ställs måste vara proportionerliga och verksamma. Proportionerliga avser att kraven måste vara rimliga i förhållande till syftet med att de ställs och i förhållande till upphandlingens omfattning.

  I gamla LOU ansågs att det var relevant att ställa krav på miljöledning i åtminstone bygg- och anläggningsentreprenader och för vissa tjänster. I LOU finns inte längre de "avgränsande" skrivningarna kvar varför det fortsatt är relevant att överväga om krav på miljöledningsåtgärder bör ställas. En avvägning är om det är proportionerligt att ställa ett sådant krav. Om upphandlingen rör små projekt kan ett krav på miljöledningssystem vara oproportionerligt, men det måste avgöras i varje aktuellt fall, det kan ju finnas andra omständigheter i det aktuella fallet som gör att kravet är proportionerligt ändå.

  Mer information om krav på miljöledning finner du på vår webbplats. Krav på miljöledningsåtgärder för bygg och anläggningsentreprenader finner du i vårt Kriteriebibliotek. Här i frågeportalen finns också fler frågor och svar som berör miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem om ni vill vet mer. Sök på orden "miljöledning" eller "kvalitetsledning".

  Uppdaterad: den 3 juni 2019

  Med vänlig hälsning
  Jens
  Jens Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.