Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling?

Hej,

Kan UM avbryta en upphandling utan att möjlighet till överprövning finns?

Skälet till att UM avbryter är att anbuden inte uppfyller samtliga skall-krav
"Efter genomförd granskning av anbuden kan kommunen konstatera att inget av de inkomna anbuden uppfyller samtliga ställda ska-krav varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att upphandlingen avbryts".

Som anbudsgivare har vi en annan tolkning på vårt anbud och skulle därför vilja göra en överprövning.

I upphandlingsformalian står följande punkt:
"Avbrytande av upphandling
Kommunen kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas eller vid ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut."

Vilka möjligheter finns det i 20 kap.12 § LOU att gå vidare, vad är ert råd?

Samtidigt så kommer en ny upphandlingen att annonseras 7 dagar efter tilldelningsbeslutet.

Tacksam för ett svar
Lars-Eric Cederholm Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Lars!

  En upphandling får avbrytas men bara om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet.

  I det fall en leverantör upplever att den upphandlande myndigheten inte har sakligt godtagbara skäl, till exempel om skälen bygger på en felaktig bedömning, kan leverantören ansöka om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen. En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för detta (se 20 kap. 12 § LOU).

  När det gäller bedömningen om den upphandlande myndigheten haft sakligt godtagbara skäl i det enskilda fallet är detta inte något jag kan kommentera inom ramen för Frågeportalen. För en bedömning av det enskilda fallet eller juridisk rådgivning bör du rikta dig till leverantörer av sådana tjänster på marknaden.

  Det finns i regel sakligt godtagbara skäl att avbryta en upphandling om samtliga anbud måste förkastas och det därmed inte är möjligt att tilldela något kontrakt. Det kan i övrigt finnas sakligt godtagbara skäl om det endast återstår en lämplig anbudsgivare, det vill säga vid bristande konkurrens (se bland annat C-27/98 Fracasso, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 929-07 och mål nr 4464-12).

  I det fall en anbudsgivare upplever att dess anbud felaktigt förkastats, men där det endast skulle återstå ett anbud vid en korrekt bedömning, kan detta i praktiken påverka bedömningen om det finns sakligt godtagbara skäl. En jämförelse kan göras med Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3226-08 där kammarrätten framförde bland annat följande: "Oavsett om [leverantörens anbud] uppfyller samtliga ska-krav eller inte, finner kammarrätten att kommunen haft saklig grund för att avbryta upphandlingen i den uppkomna situationen -- endast ett eller inget anbud kvarstår -- innebärande att den konkurrens som finns på marknaden inte kan utnyttjas." I det aktuella fallet var båda parterna i målet överens om att de andra anbudsgivarnas anbud inte uppfyllde kraven i upphandlingen.

  En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Uppdaterad: den 19 juli 2018

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Finns det några hinder till att efter ett avbrytande påbörja en ny upphandling inom 10 dagar?
  Juhani Halonen
 • Hej Juhani!

  När tidigast kan vi annonsera en ny upphandling efter avbruten upphandling?
  En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektronisk medel har skickat underrättelse om beslutet och angett skälen för detta (20 kap. 12 § LOU).

  Lagen innehåller inte något särskilt förbud mot att påbörja en ny upphandling under den tid avbrytandebeslutet kan överprövas. Ur ett praktiskt perspektiv kan det dock vara fördelaktigt att invänta att tidsfristen löper ut. Om den tidigare upphandlingen överprövas riskerar den upphandlande myndigheten att sitta med två olika upphandlingar som avser samma sak. Det blir även svårt för potentiella anbudsgivare att avgöra om de bör lägga ner tid och resurser på att utforma anbud i den senare upphandlingen om det inte är säkert att den kommer att slutföras. Om domstolen förordnar att den första upphandlingen ska fortsätta uppstår ytterligare problem om den senare upphandlingen måste avbrytas. Andra omständigheter kan behöva beaktas.

  Uppdaterad: den 10 december 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.