Till senaste kommentaren

Går det att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling?

Hej,

Kan UM avbryta en upphandling utan att möjlighet till överprövning finns?

Skälet till att UM avbryter är att anbuden inte uppfyller samtliga skall-krav
"Efter genomförd granskning av anbuden kan kommunen konstatera att inget av de inkomna anbuden uppfyller samtliga ställda ska-krav varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att upphandlingen avbryts".

Som anbudsgivare har vi en annan tolkning på vårt anbud och skulle därför vilja göra en överprövning.

I upphandlingsformalian står följande punkt:
"Avbrytande av upphandling
Kommunen kan komma att avbryta upphandlingen om ekonomiska förutsättningar saknas eller vid ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut."

Vilka möjligheter finns det i 20 kap.12 § LOU att gå vidare, vad är ert råd?

Samtidigt så kommer en ny upphandlingen att annonseras 7 dagar efter tilldelningsbeslutet.

Tacksam för ett svar
Lars-Eric Cederholm Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Lars!

  En upphandling får avbrytas men bara om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet.

  I det fall en leverantör upplever att den upphandlande myndigheten inte har sakligt godtagbara skäl, till exempel om skälen bygger på en felaktig bedömning, kan leverantören ansöka om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen. En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

  Det finns i regel sakligt godtagbara skäl att avbryta en upphandling om samtliga anbud måste förkastas och det därmed inte är möjligt att tilldela något kontrakt. Det kan i övrigt finnas sakligt godtagbara skäl om det endast återstår en lämplig anbudsgivare, det vill säga vid bristande konkurrens.

  I det fall en anbudsgivare upplever att dess anbud felaktigt förkastats, men där det endast skulle återstå ett anbud vid en korrekt bedömning, kan detta i praktiken påverka bedömningen om det finns sakligt godtagbara skäl. En jämförelse kan göras med Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3226-08 där kammarrätten framförde bland annat följande: "Oavsett om [leverantörens anbud] uppfyller samtliga ska-krav eller inte, finner kammarrätten att kommunen haft saklig grund för att avbryta upphandlingen i den uppkomna situationen -- endast ett eller inget anbud kvarstår -- innebärande att den konkurrens som finns på marknaden inte kan utnyttjas."

  När det gäller bedömningen om den upphandlande myndigheten haft sakligt godtagbara skäl i det enskilda fallet är detta inte något vi kan bedöma inom ramen för Frågeportalen. Är ni i behov av ytterligare rådgivning rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
  • C-27/98 Fracasso, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 929-07 och mål nr 4464-12 – det kan finnas sakligt godtagbara skäl om det endast återstår en lämplig anbudsgivare, det vill säga vid bristande konkurrens
  Uppdaterad: den 15 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Finns det några hinder till att efter ett avbrytande påbörja en ny upphandling inom 10 dagar?
  Juhani Halonen
 • Hej Juhani!

  När tidigast kan vi annonsera en ny upphandling efter avbruten upphandling?
  En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektronisk medel har skickat underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

  Lagen innehåller inte något särskilt förbud mot att påbörja en ny upphandling under den tid avbrytandebeslutet kan överprövas. Ur ett praktiskt perspektiv kan det dock vara fördelaktigt att invänta att tidsfristen löper ut. Om den tidigare upphandlingen överprövas riskerar den upphandlande myndigheten att sitta med två olika upphandlingar som avser samma sak. Det blir även svårt för potentiella anbudsgivare att avgöra om de bör lägga ner tid och resurser på att utforma anbud i den senare upphandlingen om det inte är säkert att den kommer att slutföras. Om domstolen förordnar att den första upphandlingen ska fortsätta uppstår ytterligare problem om den senare upphandlingen måste avbrytas. Andra omständigheter kan behöva beaktas.

  Källhänvisningar
  20 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för ansökan om överprövning av en avbruten upphandling.

  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.