Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När anses en upphandling vara påbörjad?

Vissa upphandlingsrättsliga regler börjar gälla från ett visst datum. Till exempel nya LOU gäller endast för upphandlingar som påbörjas efter att reglerna trätt i kraft, det vill säga den 1 januari 2017, och bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor gäller endast för upphandlingar som påbörjas efter den 1 juni 2017.  

Hur vet man när en upphandling ska anses vara påbörjad?

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att den upphandlande myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser (prop. 2015/16:195 s. 918).

  Vidare framgår det av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2013 ref. 31 att den tidpunkt när en upphandling har påbörjats sammanfaller med tidpunkten för när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för överprövning. Av EU-domstolens dom C-26/03 (Stadt Halle) framgår att denna tidpunkt inträffar när det stadium har passerats då rent interna överväganden och förberedelser görs inom en myndighet inför en upphandling.

  Regeringen för ett resonemang om förhållandet mellan förberedande marknadsundersökningar och frågan om när en upphandling anses påbörjad på sidorna 440–441 i förarbetena (prop. 2015/16:195) men det är inte helt tydligt vad bedömningen landar i. För de mer allmänna överväganden om när en upphandling är att anse som påbörjad, se prop. 2015/16:195 s. 917–919.

  Läs mer
  För fler rättskällor där frågan om "påbörjad" berörs, se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2055-14, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1269-13 med flera och mål nr 635-12, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2910-08, mål nr 1078-11, mål nr 5649–5651–13, Kammarrätten i Sundsvalls beslut i mål nr 1229-15, prop. 2006/07:128 s. 447 och 568, prop. 2009/10:180 s. 310 och 374, prop. 2010/11:150 s. 332 och 459, prop. 2013/14:133 s. 29–30 och 35.

  Uppdaterad: den 1 mars 2019

  Med vänliga hälsningar
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.