Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När får man förhandla vid förenklat förfarande?

Hej,

Vi har efter att tilldelningsbeslutet skickats ut upptäckt att vi inte har budget för att teckna avtal med den vinnande leverantören i 4 år. Vi skulle därför behöva förhandla om priset eller avtalslängden så att priset på så sätt sänks. Är detta möjligt efter att tilldelningsbeslut har skickats ut? (Vi har inte tecknat avtal ännu.)

Mvh,

Kommentarer

 • Hej Lisa,

  Finns det bestämmelser som reglerar när och hur man får förhandla?

  Vid förenklat förfarande finns det inte några särskilda bestämmelser som närmare reglerar när eller hur den upphandlande myndigheten ska gå till väga när den förhandlar. Detta innebär inte nödvändigtvis att det är fritt fram att förhandla när som helst. Eftersom de grundläggande upphandlingsprinciperna ska iakttas vid förhandlingar i förenklade förfaranden är risken stor för att ni bryter mot likabehandlingsprincipen och principen om öppenhet om ni förhandlar efter ett tilldelningsbeslut. Förhandlingar får inte heller sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen.

  Samtidigt finns det ingenting som hindrar dig från att förhandla om priset med anbudsgivaren. Förhandlingar kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris och mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten.

  Får förhandlingar äga rum efter tilldelningsbeslutet?
  Vid upphandlingsförfaranden över tröskelvärdet där förhandling får förekomma ska den upphandlande myndigheten förhandla med anbudsgivarna om förbättringar i deras anbud, förutsatt att förhandlingarna inte avser minimikraven eller tilldelningskriterierna.

  Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna måste den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid att ändra sina anbud. Även när den upphandlande myndigheten har för avsikt att avsluta förhandlingarna ska myndigheten informera de anbudsgivare som fortfarande deltar i förhandlingarna om detta och ange gemensam tidsfrist för dem att lämna slutgiltiga anbud som inte får vara föremål för förhandling.

  Detta betyder att förhandlingar (i upphandlingsrättslig mening) inte får äga rum efter tilldelningsbeslutet vid en upphandling över tröskelvärdet även om det inte uttryckligen står i bestämmelserna om förhandlingar i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Med tanke på detta kan det vara så att motsvarande gäller vid annonserade upphandlingar under tröskelvärdena där förhandling får ske. Rättsläget får betraktas som oklart. Vid osäkerhet om en åtgärd är tillåtet i en upphandling är det alltid säkrast att göra en restriktiv bedömning och därmed inte vidta åtgärden. Det är ytterst upp till den upphandlande myndigheten att avgöra hur den agerar i en upphandling.

  Om man inte kan förhandla, vad kan vara bra att tänka på?
  Om samtliga inkomna anbud överskrider er budget är att det kan finnas förutsättningar för att övergå till en direktupphandling från det förenklade förfarande, särskilt i det fall den bedömer att samtliga inkomna anbud är oacceptabla. Med oacceptabla anbud avses exempelvis anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds.

  Liknande inlägg
  För att läsa mer om oacceptabla anbud läs inlägget Kan man upphandla från vem som helst när alla anbud överskrider budgeten i ett förenklat förfarande. För information om övergång till ett annat förfarande, vänligen se delar av inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU. För att läsa om vilka möjligheter det finns att ändra villkor efter tilldelningsbeslut men innan avtalsskrivning se inlägget Får man ändra avtalsvillkor innan ingående av avtal?.

  Källhänvisning
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3362–15 – förhandlingar får inte sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 926–09 – förhandlingar kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris och mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten
  • 6 kap. 8–9 och 11 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad förhandlingar får avse vid upphandling över tröskelvärdena
  • 19 kap. 7 § tredje stycket – förutsättningar för att direktupphandla, se hänvisning till 6 kap. 16 § LOU
  • prop. 2015/16:195 s. 575 – exempel på när anbud är oacceptabla.
  Uppdaterad: den 26 november 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.