Till senaste kommentaren

När ska en efterannons publiceras?

Hej!
Jag har en fråga om när efterannonser faktiskt ska publiceras, är det efter att kontrakt/Ramavtal tecknats av båda parter, eller efter beslutet om tilldelningen enligt LOU kap 12 § 12?

4 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En myndighet som tilldelat kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en efterannons senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Stort tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Johan,

  En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter den ingått avtalet eller ramavtalet. Om upphandlingen inte har avslutats och i själva verket kan behöva göras om eller rättas finns inte något egentligt resultat att rapportera.

  En myndighet som tilldelat kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska som huvudregel skicka en efterannons senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

  I förarbetena beskrivs tydligt hur tidsfristerna för efterannons ska förstås:

  "Med efterannons avses en annons om genomförd upphandling som publiceras efter det att ett upphandlingskontrakt tilldelats eller ett ramavtal ingåtts. Skyldigheten att annonsera i efterhand har införts mot bakgrund av vissa övervakningssyften och för statistiska ändamål. Enligt huvudregeln i första stycket första meningen ska en efterannons skickas för offentliggörande inom 30 dagar vid all upphandling som omfattas av direktivet. Tidsfristen räknas från det att avtalet ingicks, vilket innebär från den tidpunkt då det civilrättsliga avtalet ingicks mellan parterna. Det är alltså som huvudregel först efter det att avtalsspärren löpt och avtalet ingåtts mellan myndigheten och leverantören som skyldigheten att efterannonsera uppstår.

  Av första stycket andra meningen framgår dock att tidsfristen för att efterannonsera med anledning av kontrakt som tilldelats enligt ett dynamiskt inköpssystem börjar löpa tidigare, eftersom den fristen ska räknas från tidpunkten från tilldelningen av varje kontrakt, dvs. från den tidpunkt när myndigheten beslutat vilken leverantörs anbud den ska anta." (vår fetmarkering) (prop. 2015/16:195 s. 1052)

  Svaret på frågan är att tidsfristen börjar räknas vid olika tillfällen beroende på om ett kontrakt har tilldelats genom ett dynamiskt inköpssystem eller inte.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.