Till senaste kommentaren

Upphör den absoluta sekretessen när upphandlingen avbryts?

Hej!
Om man avbryter en upphandling, så kan ju beslutet om att avbryta överprövas av förvaltningsrätten. När upphör sekretessen i upphandlingen? Är det när beslutet är taget (och meddelat) om att avbryta upphandlingen, eller är det efter att tidsfristen för att överpröva har passerats?

Kommentarer

 • Hej Anders!

  Absolut sekretess gäller fram till en viss tidpunkt
  Den absoluta sekretessen gäller fram till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts (se 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, [OSL]). Vid ett avbrytande får upphandlingen anses slutförd, vilket medför att den absoluta sekretessen upphör innan tidsfristen för att överpröva avbrytandebeslutet har passerat.

  Kan en ny upphandling hindra att handlingar från en nuvarande leverantör lämnas ut?
  Att den absoluta sekretessen upphör innebär dock inte att den upphandlande myndigheten kan lämna ut uppgifter om leverantörerna eller de anbud som inkommit utan en sekretessprövning. Om utlämnande av uppgifter kan påverka ett senare upphandlingsförfarande bör en bedömning göras om uppgifterna är föremål för sekretess med hänvisning till det allmännas ekonomiska intressen, till exempel om utlämnandet kan påverka framtida förhandlingar eller anbudsförfaranden (se 19 kap. 3 § första stycket OSL). Uppgifter kan även omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL om utlämnande av uppgifter i anbud kan leda till skada för en enskild leverantör.

  En bedömning om en allmän handling ska lämnas ut är en bedömning som måste göras av den myndighet som tagit emot begäran i varje enskilt fall.

  Läs mer
  Läs gärna mer om offentlighet och sekretess på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  prop. 1993/94:188 s. 90, RÅ 1988 not. 236, RÅ 1992 not. 51 och RÅ 1993 not. 36 och Kammarrätten i Stockholms beslut i mål nr 5386-12, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7787-15, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 8593-15 (finns inte fritt tillgänglig på internet) – angående bedömning om utlämnandet kan påverka framtida förhandlingar eller anbudsförfaranden.

  Uppdaterad: den 23 september 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.