Till senaste kommentaren

Får ett anbudspris vara hur lågt som helst, exempelvis nollanbud?

Hej!
Hur ska man hantera att en anbudsgivare lämnar 0 SEK på sitt anbud?

Kommentarer

 • Hej Ida,

  Får den upphandlande myndigheten in ett anbud som den bedömer vara onormalt lågt så har myndigheten en skyldighet att begära en förklaring till det låga priset av anbudsgivaren. Kan inte anbudsgivaren förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt eller om det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga skyldigheter ska anbudet förkastas.

  För att avgöra om ett anbud ska förkastas behöver en bedömning göras i varje enskilt fall utifrån bland annat den förklaring som anbudsgivaren lämnar till det låga priset med hänsyn till upphandlingsföremålet. Att en anbudsgivare lämnar noll kronor (0 SEK) som anbudspris innebär alltså inte per automatik att anbudet ska förkastas som onormalt lågt.

  Notera att det i samband med en överprövningsprocess är den upphandlande myndigheten som ska visa att anbudspriset är onormalt lågt men att det är anbudsgivaren som ska bevisa att anbudet är seriöst menat, det vill säga att uppdraget kommer att utföras enligt efterfrågade krav och villkor, trots det låga priset.

  Läs mer
  Läs mer om onormalt låga anbud på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om onormalt låga anbud på upphandlingar över tröskelvärdena förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar
  • 19 kap. 27 § LOU – bestämmelserna om onormalt låga anbud vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga inte direktivstyrda upphandlingar
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6578–14 (HFD 2016 ref. 3 II) – även mycket låga priser, eller till och med negativa priser, inte alltid innebär att ett onormalt lågt anbud ska förkastas
  • EU domstolens dom i mål C-559/10 SAG ELV Slovensko m.fl. punkterna 28–29 samt Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2598-2601-13 – bevisbördan i samband med onormalt låga anbud.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.