Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att lägga till en ny leverantör i ett ramavtal efterhand?

Hej,

om man tecknat ramavtal med till exempel 4 leverantörer och det under avtalsperioden faller bort en leverantör (till exempel fusion, konkurs)- kan man då i efterhand teckna avtal med den leverantör som var näst i utvärderingen vid upphandlingen för att även fortsättningsvis kunna ha 4 ramavtalsleverantörer (förutsatt att man anger redan i förfrågningsunderlaget att det kommer ske vid en eventuell sådan situation)? eller är det en väsentlig ändring av ramavtalet?

Kommentarer

 • Hej,

  Reglerna om ändringar av kontrakt finns i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Beroende på vilket lagrum man stödjer sig på vid en avtalsändring kan det uppställas lite olika förutsättningar för att ändringen ska anses vara tillåten.

  I 17 kap. 10 § LOU berörs ändringar genom ändrings- eller optionsklausuler. Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och klausulen:
  1. har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen,
  2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, och
  3. anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.

  Det är enligt förarbetena möjligt att byta leverantör med en ändrings- eller optionsklausul (se prop. 2015/16:195 s. 1128). Det räcker inte att det endast angivits i upphandlingsdokumenten utan för att det ska vara möjligt att göra ett byte av leverantör ska ändrings- eller optionsklausulen finnas angiven i avtalet. Notera även att en sådan klausul endast kan tillämpas av parterna i avtalet (i exemplet den upphandlande myndigheten och den bortfallande leverantören).

  I 17 kap. 13 § LOU anges ytterligare möjligheter för byte av leverantör. För att ändringen ska vara tillåten krävs bland annat att den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens.

  Vidare finns ingen möjlighet att ”återuppliva” ett upphandlingsförfarande på ett sådant sätt som du beskriver. Upphandlingen är avslutad och om den upphandlande myndigheten direkt tilldelar ett kontrakt till den leverantör som var lägre rankad i den ursprungliga upphandlingen skulle det kunna utgöra en otillåten direktupphandling.


  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.