Till senaste kommentaren

Går det att byta leverantör i ett ramavtal genom option?

Hej,

om man tecknat ramavtal med till exempel 4 leverantörer och det under avtalsperioden faller bort en leverantör (till exempel fusion eller konkurs) kan man då i efterhand teckna avtal med den leverantör som var näst i utvärderingen vid upphandlingen för att även fortsättningsvis kunna ha 4 ramavtalsleverantörer (förutsatt att man anger redan i förfrågningsunderlaget att det kommer ske vid en eventuell sådan situation)? eller är det en väsentlig ändring av ramavtalet?

Kommentarer

 • Hej,

  Reglerna om ändringar av kontrakt finns i 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Beroende på vilket lagrum man stödjer sig på vid en avtalsändring blir olika förutsättningar aktuella för att ändringen ska anses vara tillåten.

  Ändrings- eller optionsklausuler 
  I 17 kap. 10 § LOU berörs ändringar genom ändrings- eller optionsklausuler. Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och klausulen:
  1. har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen,
  2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, och
  3. anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.
  Det är enligt förarbetena möjligt att byta leverantör med en ändrings- eller optionsklausul. Det räcker inte att det endast angivits i upphandlingsdokumenten utan för att det ska vara möjligt att göra ett byte av leverantör ska ändrings- eller optionsklausulen finnas angiven i avtalet. Notera även att en sådan klausul endast kan tillämpas av parterna i avtalet (i exemplet den upphandlande myndigheten och den bortfallande leverantören).

  Byte av leverantör
  I 17 kap. 13 § LOU anges ytterligare möjligheter för byte av leverantör. För att ändringen ska vara tillåten krävs bland annat att den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens.

  Vidare finns ingen möjlighet att ”återuppliva” ett upphandlingsförfarande på ett sådant sätt som du beskriver. Upphandlingen är avslutad och om den upphandlande myndigheten direkt tilldelar ett kontrakt till den leverantör som var lägre rankad i den ursprungliga upphandlingen skulle det kunna utgöra en otillåten direktupphandling.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 1128 - det är möjligt att byta leverantör genom en ändrings- eller optionsklausul.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist
 • Hej!

  Ni skriver "Notera även att en sådan klausul endast kan tillämpas av parterna i avtalet (i exemplet den upphandlande myndigheten och den bortfallande leverantören)." Menar ni att den behöver tillämpas av parterna gemensamt, eller är det möjligt att upphandlande myndighet ensam avgör om klausulen ska tillämpas?

  Skulle den upphandlande myndigheten exempelvis kunna skriva in en ändringsklausul som medger byte av en underpresterande leverantör i ramavtalet? I ett sådant fall skulle det bli den upphandlande myndigheten som avgör om klausulen kan tillämpas och vilken leverantör som ska träda i den underpresterande leverantörens ställe.

  Hanna
 • Hej Hanna,

  Det vi syftar på med den skrivning du refererar till, är att det endast är parterna i avtalet som omfattas av klausulen, det är därför de enda som kan tillämpa den. Det vill säga en utomstående leverantör kan inte tillämpa klausulen eftersom den inte är part i ramavtalet.

  Det är som utgångspunkt tillåtet, och dessutom relativt vanligt, med optionsklausuler som ger en avtalspart ensam rätt att avgöra om optionen ska utnyttjas. Det är alltså möjligt att en optionsklausul som du beskriver skulle kunna anses tillåten.

  I svaret ovan finns en redogörelse för vilka krav som ställs på en ändrings- eller optionsklausul för att den ska anses vara tillåten enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Hur en ändringsklausul som avser ett leverantörsbyte i praktiken ska vara utformad för att den ska anses vara tillåten får avgöras i rättstillämpningen.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.