Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får man annonsera en ny upphandling under en pågående överprövning?

Hej

Företaget A har tilldelats ett entreprenadkontrakt avseende beläggningsarbeten på 4 år (2+1+1) av Kommunen (öppet förfarande). Företaget B överprövar tilldelningsbeslutet. Eftersom överprövningsprocessen drar ut på tiden bestämmer sig Kommunen för att gå ut med en ny upphandling (öppet förfarande) avseende samma upphandlingsföremål som Företaget A redan tilldelats, dock endast år ett av de fyra åren.

Finns det något hinder i LOU för Kommunen att agera på detta sätt, eller är den enda konsekvensen att Kommunen kan komma att ha två pågående upphandlingar som båda rör samma upphandlingsföremål?

Kommentarer

 • Hej,
   
  Det finns inte några hinder mot att en upphandlande myndighet annonserar en ny upphandling på det viset du beskriver i ditt exempel. Dock riskerar den upphandlande myndigheten i ett sådant läge att stå med dubbla avtal avseende samma upphandlingsföremål då överprövningsprocessen är över. Det kan givetvis vara problematiskt ur ett affärsmässigt perspektiv och därför vara olämpligt. Sådana problem skulle sannolikt dock kunna mildras av den upphandlande myndigheten genom att klart och tydligt uppge förutsättningarna för den nya upphandlingen i upphandlingsdokumenten. Exempelvis villkora att tilldelning i nya upphandlingen endast kommer att ske om domstolen beslutar att ursprungliga upphandlingen ska göras om. Frågan har emellertid inte blivit prövad av domstol.
   
  Det kan i detta sammanhang nämnas att om en överprövning har pågått under mycket lång tid, kan det i vissa fall vara möjligt för den upphandlande myndighet att direktupphandla med hänvisning till att förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda eller att det finns synnerliga skäl i enlighet med 19 kap. 7 § tredje stycket LOU. Läs gärna mer om synnerlig brådska vid överprövning i inlägget Kan vi upphandla på grund av synnerlig brådska?.

  I sammanhanget kan avslutningsvis nämnas att den så kallade förenklingsutredningen lämnat förslag om att täckningsköp ska tillåtas under överprövningar då det gäller icke direktivstyrda upphandlingar. Du kan läsa betänkandet här.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – överprövning av avtals giltighet
  • 6 kap. 12–19 §§ LOU – förhandlat förfarande utan föregående annonsering
  • 19 kap. 7 § LOU – direktupphandling på grund av synnerliga skäl
  • prop. 2006/07:128  s. 428 – vad som kan utgöra synnerliga skäl.
  Uppdaterad: den 17 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.