Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Upphandling med felaktig hänvisning till gamla LOU, måste man avbryta?

Hej! Vad händer om en beställare medvetet eller omedvetet upphandlar enligt de äldre upphandlingsreglerna? Exempel. En beställare annonserar en upphandling som hänvisar till det gamla regelverket? Bör upphandlingen dras tillbaka och göras om? Eller ska upphandlingen fortsätta som vanligt?

Kommentarer

 • Hej!

  Om upphandlingen är på börjad efter årsskiftet ska nya LOU tillämpas. När en upphandling får avbrytas regleras inte i LOU utan har utarbetats i praxis. En förutsättning för avbrytande är att det föreligger sakliga skäl samt att avbrytandebeslutet följer de grundläggande principerna för offentligupphandling (se 4 kap. 1 § LOU). Sakliga skäl för att avbryta en upphandling har av domstol ansetts vara exempelvis bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell och ett alltför högt pris.

  Det är inte möjligt för mig att inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal göra en bedömning om upphandlingen bör avbrytas eller inte. Enligt EU-domstolens praxis finns ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att fullfölja en påbörjad upphandling så länge beslutet att avbryta upphandlingen vilar på sakligt godtagbara skäl (se mål C-92/00, punkterna 40 och 41). Annonsens innehåll och utformning kan påverka bedömningen om sakliga skäl föreligger och det är upp till den upphandlande myndigheten att visa att sådana skäl föreligger (se RÅ 2009 ref. 43).

  Det kan finnas en teoretisk möjlighet att leverantörer har avstått från att lämna anbud på grund av den felaktiga hänvisningen och därför vid en ansökan om överprövning skulle kunna mena att detta har inneburit, eller kan komma att innebära, skada för leverantören. Med hänsyn till hur lång tid upphandlingen pågått bör dock en bedömning göras om det är nödvändigt att avbryta upphandlingen på grund av den felaktiga hänvisningen. Ett avbrytande i det här skedet skulle kunna påverka en domstols bedömning vid en potentiell prövning av om sakligt godtagbara skäl för avbrytande föreligger.

  Det finns även en möjlighet för den upphandlande myndigheten att göra ändringar i upphandlingsdokumenten under upphandlingens gång, förutsatt att ändringen är förenlig med principerna om bland annat likabehandling och transparens (se 4 kap. 1 § LOU).

  En bedömning om det är mest lämpligt att ändra i upphandlingsdokumenten eller avbryta upphandlingen måste således göras i det enskilda fallet.

  Uppdaterad: den 18 juli 2018

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.