Till senaste kommentaren

Nystartade företag kan inte kvalificera sig

Upphandling avser drift av särskilt boende och insatser avseende omsorg och service samt hälso- och sjukvård. Kunderna är personer med demenssjukdom och  somatisk funktionsnedsättning.

Kvalificeringskrav "Teknisk förmåga och kapacitet":
"Anbudsgivaren skall ha minst 5 års erfarenhet av drift av särskilt boende samt vara väl insatt i samt följa de lagar och bestämmelser som gäller för dennes verksamhet och som följer av uppdragets genomförande.

På frågan hur nystartade företag kan kvalificera sig svarade Upphandlande myndighet ”Nystartade företag kan inte kvalificera sig för utvärdering i denna upphandling”.
 
Fråga:
En grundprincip enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) är att Upphandlande myndighet ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och en upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.
 
Vidare ska kontrollen inte vara mer långtgående än vad som krävs för uppdraget och stå i relation till proportionalitetsprincipen. Myndigheten bör också enligt LOU välja olika alternativ som försäkrar att en leverantör uppfyller villkoren och bör eftersträva det minst exkluderande sättet.

Det är brukligt att Nystartade företag tillåts använda sig av företrädare för att kvalificera sig i liknande upphandlingar.

Om det nystartade företaget har personer i företagets ledning och medarbetare som har den formella kompetensen, dokumenterad erfarenhet och goda referenser som motsvarar den tekniska förmåga och kapacitet som efterfrågas torde det räcka för att att kvalificera sig och därmed kunna lämna anbud. Är det tillåtet att utesluta nystartade företag från att kvalificera sig i upphandling?

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.