Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är det skäligt med ett obegränsat skadeståndsansvar för leverantören?

Ett helt obegränsat skadeståndsansvar för leverantören, är verkligen detta ett skäligt avtalsvillkor att ha i avtal?

Kommentarer

 • Hej Helena,

  Vi tolkar din fråga som att du undrar om avtalsvillkoret är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. För att avgöra detta behöver en bedömning ske i varje enskilt fall, bland annat utifrån vad som upphandlas och vad syftet med upphandlingen är. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en sådan bedömning.

  Du nämner ordet skäligt. Vi antar därför att du särskilt tänker på den grundläggande principen om proportionalitet. En bedömning om ett visst villkor är förenligt med proportionalitetsprincipen eller inte kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  Källhänvisningar
  EU-domstolens dom i C-234/03 Contse och Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 37 – en bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.