Till senaste kommentaren

Köp mellan statliga myndigheter: Offentlig inköps- och resurssamordning

Vår myndighet har en fråga gällande resurssamordning. Då vår förre HR chef hastigt slutade hos oss erhöll vi möjligheten att låna in en HR direktör från Polismyndigheten tills vår nytillträdde HR chef var på plats. Vår myndighet har fakturerats för detta och vår fråga är om förfarandet är upphandlingspliktigt?

Kommentarer

 • Hej!


  Inledningsvis vill vi upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte kommenterar enskilda fall utan endast ger en generell vägledning.


  Vissa typer av samarbeten mellan offentliga aktörer kan vara undantagna upphandlingsreglerna enligt bestämmelserna om intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantaget) eller enligt bestämmelserna om upphandling mellan upphandlande myndigheter (kallas ibland Hamburgundantaget). Vi upplever dock att din fråga i huvudsak gäller om en anskaffning av en statlig myndighet från en annan statlig myndighet mot ersättning omfattas av en skyldighet att följa upphandlingslagstiftningen. Vi begränsar därför svaret till den frågan.


  Inköp mellan statliga myndigheter
  När det gäller frågan om inköp mellan statliga myndigheter finns det inget säkert svar. Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i denna fråga. Förmodligen kan åtminstone vissa statliga myndigheter ingå överenskommelser med varandra utan att konkurrensutsätta dessa enligt reglerna i upphandlingslagstiftningen.

  Det bör inledningsvis noteras att statliga myndigheter inte är självständiga juridiska personer, utan utgör delar av den juridiska personen "staten". Detta innebär att statliga myndigheter inte kan ingå avtal med varandra i civilrättslig mening (man kan inte ingå avtal med sig själv) och att statliga myndigheter i regel inte kan kräva skadestånd eller göra gällande att en annan statlig myndighet har gjort sig skyldig till avtalsbrott. Angående anspråk på ersättning från en statlig myndighet riktat mot en annan statlig myndighet finns exempel på beslut av Justitiekanslern.

  Det finns i regel inte någon skyldighet att upphandla det som en myndighet kan utföra själv, det vill säga i egen regi. Frågan har därmed varit om olika delar av den juridiska personen "staten", behöver upphandla sådana anskaffningar som genomförs genom överenskommelser mellan statliga myndigheter.

  I NJA 2001 s. 3 angavs bland annat följande:
  ”Som HovR:n berört måste LOU antas vila på principen att det inte är fråga om upphandling när en enhet väljer att själv utföra en tjänst, s.k. egenregiverksamhet. I skilda sammanhang efter lagens tillkomst har antagits att det med hänsyn härtill inte innebär upphandling i lagens mening, om en enhet beställer varor eller tjänster från en annan enhet som ingår i samma juridiska person (se t.ex. SOU 1999:139 s. 71). Huruvida ett sådant antagande i alla lägen är hållbart kan vara föremål för diskussion. När det gäller offentlig verksamhet kan stundom även avtal träffade inom samma juridiska person tänkas ha viss civilrättslig betydelse. Det kan i andra fall tänkas att enheterna är så fristående i förhållande till varandra att ett köp eller någon liknande transaktion dem emellan inte rimligen kan karakteriseras som ett uttryck för egenregiverksamhet utan bör falla in under upphandlingsbegreppet.”

  Angående domen och egenregiverksamhet, se Nämndens för offentlig upphandling (NOU:s) yttrande i dnr 2003/0229-29, s. 14, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 139–04 och NOU:s kommentar om det senare målet i NOU info juni -04 s. 6–7.


  Det kan även nämnas att regeringen i förslaget till lagen om offentlig upphandling (LOU) framfört att det inte borde vara frågan om ett upphandlingspliktigt kontrakt när anskaffningar sker inom en och samma juridiska person, såsom vid transaktioner mellan statliga myndigheter. Frågorna får dock enligt förarbetena ytterst avgöras i rättstillämpningen.

  Som en sidonotering kan det möjligen diskuteras om det möjligen finns en viss otydlighet i den svenska språkversionen av LOU-direktivet. Begreppet ”upphandlande myndighet” definieras i artikel 2.2 punkt 1 i LOU-direktivet. Enligt den svenska språkversionen gäller följande: ”[U]pphandlande myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter och offentligrättsliga organ samt sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana organ. /…/”. Statliga myndigheter uttryckt således i plural – vilket signalerar självständighet och att de inte är delar av helheten ”staten”. I övriga språkversioner är ”staten” i stället beskriven i singular:

  • Engelska : ”The State”;
  • Franska: ”l’État”;
  • Tyska: ”der Staat”;
  • Italienska: ”lo Stato”;
  • Danska: ”staten”, osv.
  Övrigt
  Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det även vara nödvändigt att beakta reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Du kan läsa mer om detta på Konkurrensverkets webbplats.

  Läs mer
  För vidare läsning se inlägget Är överenskommelser mellan statliga myndigheter inte längre möjligt enligt nytt rättsfall? i vår Frågeportal.

  Frågan har berörts i en lång rad förarbeten, i vilken utredningar och regeringen har uttryckt varierande grad av osäkerhet över rättsläget. Generellt kan det konstateras att regeringen har uttryckt att rättsläget är oklart men att upphandlingslagstiftningen inte bör vara tillämplig vid köp mellan olika delar av samma juridiska person, såsom vid köp mellan statliga myndigheter. Se bland annat Effektivare offentlig upphandling för fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt SOU 1999:139 s 73-74, Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning SOU 2008:118 s. 134-135, Upphandling från statliga kommunala företag prop. 2009/10:134 s. 45, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt prop. 2009/10:175 s. 90, Offentlig upphandling från eget företag?! SOU 2011:43 s. 71-73 och Offentlig upphandling från eget företag – och vissa andra frågor prop. 2011/12:106 s. 59.

  Se även Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 8101-8104-08 som behandlar frågan om köp mellan myndigheter från ett annat perspektiv.

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 12–16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om intern upphandling
  • 3 kap. 17–18 § LOU – bestämmelser om samarbetsavtal
  • Statliga myndigheters avtal SOU 1994:136 s. 181 och konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU10 s. 21 – statliga myndigheter kan inte ingå avtal med varandra i civilrättslig mening
  • Justitiekanslerns beslut med dnr 6757-12-40 och dnr 8092-06-40 – exempel på beslut av Justitiekanslern där anspråk på ersättning från en statlig myndighet riktat mot en annan statlig myndighet
  • Offentlig upphandling från eget företag?! SOU 2011:43 s. 71–73 –ett mer ingående resonemang i fråga om olika delar av den juridiska personen staten behöver upphandla sådana anskaffningar som genomförs genom överenskommelser mellan statliga myndigheter
  • prop. 2015/16:195 s. 401–402 – regeringen framför att det inte borde vara frågan om ett upphandlingspliktigt kontrakt när anskaffningar sker inom en och samma juridiska person, såsom vid transaktioner mellan statliga myndigheter.

  Med vänlig hälsning

  Anton
 • Hej, är nedanstående rätt tolkning av det ni skrivit:
  En myndighet behöver inte upphandla tjänster som kan bedrivas i egen regi. Eftersom de statliga myndigheterna tillhör en och samma juridiska person kan tjänster som en myndighet utför åt en annan statlig myndighet ses som tjänster som utförs i egen regi. Rättsläget är dock inte helt klart när det gäller om en statlig myndighet kan köpa tjänster/anskaffa varor mot ersättning av en annan statlig myndighet utan upphandlingsförfarande.

  Så en fråga:
  Finns det någon praxis som anger att vissa tjänster köps av en annan statlig myndighet om myndigheterna till exempel är samlokaliserade, medan andra tjänster upphandlas av varje myndighet separat.
  Upphandlare
 • Hej,

  Det är dessvärre inte en korrekt tolkning av det vi skrivit. Rättsläget är inte klart ifråga om det som framgår av din andra tolkningsmening. Den avgörande frågan är om ett kontrakt enligt lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) definition anses uppstå eller inte när en statlig myndighet tillhandahåller en vara, tjänst eller byggentreprenad till en annan statlig myndighet (oavsett om de anses tillhöra en och samma juridiska person) mot ersättning. Som ovan konstaterat är rättsläget oklart. Jag hänvisar i första hand till det som framgår ovan gällande inköp mellan statliga myndigheter och i andra hand till inlägget som hänvisas till ovan: Är överenskommelser mellan statliga myndigheter inte längre möjligt enligt nytt rättsfall?.

  Jag känner dessvärre inte till något rättsfall som särskilt behandlar distinktionen du efterfrågar. Eventuellt kan kammarrättsdomen som hänvisas till i det hänvisade inlägget ovan, det vill säga Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7355–16, vara av intresse. Domen överklagades till HFD som inte meddelade prövningstillstånd (HFD 4106-17). Eventuellt kan även en snarlik dom, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 139–04, vara av intresse. Notera att domen är från år 2004, ett kort referat av domen finns i NOU info juni -04.

  Se ävenMed vänlig hälsning
  Gustav
 • Tack för svaret!
  Upphandlare
 • Hej!
  Har det kommit några nya klargörande rättsfall eller ställningstaganden angående köp mellan statliga myndigheter?
  Thérèse Agehed
 • Hej Thérèse,

  Nej, något ytterligare avgörande eller ställningstagande har inte kommit i frågan om köp inom staten.

  Det kan eventuellt vara av intresse att, utöver vad som framgår ovan, titta närmare på begreppet ”offentlig kontrakt”. Begreppet har diskuterats och utretts i bland annat SOU 2019:59. Sammanfattningsvis kan ett offentligt kontrakt definieras som:
  • Det ska vara ett avtal mellan två eller flera parter
  • Avtalet ska röra en upphandlande myndighets anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad
  • Avtalet ska innebära att en överenskommelse har träffats mellan två oberoende parter
  • Avtalet ska innebära att den upphandlande myndigheten har gjort ett val av leverantör (notera att en leverantör kan vara en upphandlande myndighet)
  • Avtalet ska innehålla rättsligt åberopbara skyldigheter av köprättslig karaktär
  • Det som anskaffats ska vara av direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande myndigheten.

  Om överenskommelsen omfattas av definitionen av ett offentligt kontrakt innebär det alltså att det som utgångspunkt ska upphandlas.

  För en mer ingående redogörelse av kontraktsbergreppet, se Promemoria av advokaten Erik Olsson och biträdande juristen Johan Falk Fråga om vad som utgör ett sådant kontrakt som omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (Bilaga 3, s. 423, SOU 2019:56).

  Sammanfattningsvis får vi invänta utvecklingen på området innan vi eventuellt kan ge ett tydligare svar på den här frågan.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.