Till senaste kommentaren

Får man nyttja kapacitet som man inte åberopat i sitt anbud?

I förfrågan uppmanas leverantörerna att ange om de avser nyttja annat bolags kapacitet för att utföra uppdraget. Får upphandlande myndighet tilldela leverantör som inte åberopat extern ekonomisk, teknisk eller yrkesmässig kapacitet, men avser nyttja det i uppdraget? Får upphandlande myndighet därefter teckna kontrakt med leverantör trots att de har kännedom om att leverantören avser nyttja underentreprenörer för att utföra åtaganden?

Kommentarer

 • Hej,
   
  För att besvara din fråga behöver ett par frågor benas ut.
   
  Rör det sig om ett obligatoriskt krav? 
  För det första måste klargöras vilken typ av krav det rör sig om. En upphandlande myndighet får som utgångspunkt enbart tilldela kontrakt till sådana anbudsgivare som uppfyller de obligatoriska kraven. Den upphandlande myndigheten får med andra ord inte anta anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven, se HFD 2016 ref. 37.

  Vad avser kravet egentligen? 

  För det andra behöver det klargöras vad kravet avser och hur det aktuella anbudet förhåller sig till det. Det är härvid viktigt att skilja på åberopande av annans kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven och annat användande av underleverantörer (det vill säga nyttjande för att fullgöra kontraktet). Du kan läsa mer om olika typer av underleverantörer i inlägget Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör? i vår Frågeportal.

  Åberopande av annans kapacitet måste alltid anges i anbudet. I vissa fall kan en anbudsgivare också behöva ange annan användning av underleverantörer. Ett sådant krav ska i sådana fall framgå av upphandlingsdokumenten.

  Först när det klargjorts vad kravet eller kraven innebär kan ställning tas till om anbudsgivaren uppfyller kraven. Det måste då klargöras om anbudsgivaren i sitt anbud åberopar annans kapacitet eller enbart anger att man avser att använda sig av underleverantörer för att fullgöra kontraktet.

  Måste myndigheten kontrollera att anbudet stämmer? 
  En upphandlande myndighet har inte någon direkt skyldighet att kontrollera om de uppgifter en anbudsgivare lämnar verkligen är korrekta. I regel sträcker sig den upphandlande myndighetens skyldigheter därmed inte längre än att en jämförelse ska göras mellan uppgifterna i anbudet och de krav som angetts i upphandlingsdokumenten.

  Om det finns objektiv misstanke om att ett anbud inte uppfyller ett obligatoriskt krav kan det dock medföra att det finns skäl för den upphandlande myndigheten att kontrollera de uppgifter som anbudsgivaren har lämnat (se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4904-09, mål nr 4847-11, mål nr 935-12, mål nr 3688-14, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2449-10, mål nr 2947-14, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2842-14 och mål nr 4060-14).

  I de fall det står klart för en upphandlande myndighet att ett anbud inte uppfyller ett obligatoriskt krav ska den upphandlande myndigheten förkasta det anbudet.

  Uppdaterad: den 29 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.