Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ok att kravställa ISO 14001:2015 (eller motsvarande)

Hej, i offentlig upphandling av entreprenader anges ofta certifiering enligt iso 14001:2004 eller motsvarande som krav. Nu när nya iso 14001:2015 har trätt i kraft, är det ok att kravställda detta istället även om det är en övergångsperiod på 3 år? Vill inte oavsiktligt utesluta de som har den tidigare certifieringen (eller motsvarande).

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Som du skriver i din fråga gäller de båda standarderna ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015 under en övergångsperiod. Under denna period bör man acceptera båda standarderna vid upphandling. Det kan man göra genom att till exempel använda formuleringen " ISO 14001:2004 eller senare versioner".

  Vänliga hälsningar
  Anette

  Anette Hållbarhetsspecialist
 • Vi vill ställa krav på miljöledningssystem Emas III, ISO 14001:2004 eller likvärdigt intyg eller i form av ett eget dokumenterat miljösystem. Vad jag har förstått så kan det vara svårt att avgöra vad som är likvärdigt intyg, hur kan sådan bedömning göras?
  Päivi
 • Hej,

  Tack för din fråga.

  De nya upphandlingslagarna innehåller nya bestämmelser vad gäller hänvisning till miljöledningssystem. Reglerna (i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 15 kap. 15 § innebär att man som upphandlande myndighet kan kräva att leverantören visar upp ett intyg, dvs är certifierade av ett oberoende organ, att denne följer ett miljöledningssystem eller miljöledningsstandard (Emas, andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i Emas-förordningen eller ISO 14001). I sådana fall är det inte längre relevant att hänvisa till ett likvärdigt intyg.

  Upphandlande myndigheten ska dock godta ett  intyg från något annat organ som är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs det behöver inte vara ett svenskt intyg.

  Det är endast i de fall då leverantörer inte kan få tillgång till det efterfrågade intyget, (inom den angivna tidsfristen och detta inte beror på leverantören) som andra lämpliga bevis ska godtas som visar att leverantören har vidtagit miljöledningsåtgärder. Leverantören ska visa att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljöledningssystem eller den miljöledningsstandard som myndigheten har krävt. Det är precis som du säger en komplex fråga att avgöra vad som är "likvärdigt" eftersom det beror på vad som upphandlas, men det kan vara lämpligt att ange mål och syfte för ett krav på miljöledningssystem/miljöledningsarbete och vilka minimikrav som är väsentliga.

  Om en viss upphandling inte motiverar hela miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS bör upphandlande myndighet därför överväga alternativa krav enligt 15 kap. 11 § punkt 8 istället. Det innebär att man, som ett kvalificeringskrav, begär in information om de miljöskyddsåtgärder leverantören avser att vidta vid fullgörandet av kontraktet. Det motsvarar de tidigare reglerna och i de fallen kan myndigheten ställa krav, lämpliga för att säkerställa att leverantören har den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. I så fall kan också leverantörerna använda olika former av bevis för att visa att de uppfyller kraven.  Hur väl leverantören kan visa att de uppfyller kraven behöver bedömas i varje enskilt fall utifrån minimikrav som är lämpligt att ange. Du hittar förslag på miljöledningskrav i anslutning till våra hållbarhetskriterier i kriteriedatabasen.

  Så vitt jag förstår av din fråga så vill ni i samma upphandling ställa krav på miljöledningssystem Emas III, ISO 14001:2004, men också ett likvärdigt intyg eller i form av ett eget dokumenterat miljösystem. De nya reglerna innebär dock att det är svårt att blanda dessa metoder utan ni bör överväga att antingen kräva ett visst intyg eller använda er av den andra möjligheten enligt 15 kap 11 § p 8 istället.

  Vi har skrivit mer om de nya reglerna gällande miljöledningssystem på vår hemsida som jag föreslår att du läser: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/hallbarhetskrav-i-upphandlingsprocessen/miljoledningssystem/

  Vänliga hälsningar
  Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Om jag förstår er rätt så kan ett krav på ett likvärdigt miljöledningssystem inte hanteras inom 15 kap 15 §, utan det något trubbigare 15 kap 11 § p 8 ska användas.
  I praktiken innebär det att det är certifierat system eller inget alls som kan kravställas (här bortser jag från 15:11 p. 8 då jag har svårt att se att bestämmelsen kommer blir särskilt  effektfull)?

  Det är inte helt ovanligt att en upphandlande myndighet även använder liknande skrivningar avseende kvalitetsledningssystem (ISO eller ett eget system...). Jag ser ingen möjlighet att hantera "likvärdigt kvalitetsledningssystemet" på det sätt ni föreslår att "likvärdigt miljöledningssystem" ska hanteras, dvs med stöd i 15 kap 11 §.
  Har upphandlingsmyndigheten förslag på hur en upphandlande myndighet som vill ställa ett krav på kvalitetsledningssystem, men inte anser det nödvändigt att det är ett certifierat system, ska ha hantera det inom befintliga regler?

  Med vänlig hälsning,
  Jonas köping
  Jonas Köping
 • Tack för din kompletterande fråga.
  Så vitt vi bedömer det är utgångspunkten alltjämt 15 kap 11 § LOU, främst punkterna 4 och 8. I paragrafen anges vilken utredning som en upphandlande myndighet FÅR begära in till stöd för att kvalificeringskraven avseende teknisk kapacitet är uppfyllda. Listan av möjliga bevismedel ger viss indikation till vilka krav på teknisk kapacitet som kan ställas upp som kvalificeringskrav. Enligt denna bestämmelse är det möjligt att begära att leverantörer t ex arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem för att säkra kvaliteten.
  De nya bestämmelserna i 15 kap 14 och 15 §§ innebär att en upphandlande myndighet FÅR kräva att leverantören visar upp ett intyg att leverantören följer vissa kvalitetssäkringsstandarder respektive miljöledningsstandarder. Om myndigheten väljer att begära ett sådant intyg SKA man i sådana fall hänvisa till de angivna systemen (för kvalitets- respektive miljöledning).
  Läser man författningskommentarerna till bestämmelserna så blir det dock inte lika tydligt:
  I första stycket finns bestämmelser om att en upphandlande myndighet som kräver att leverantören ska iaktta vissa kvalitetssäkringsstandarder också ska hänvisa till vilka kvalitetssäkringssystem som leverantören kan åberopa. Sådana system ska bygga på relevanta europeiska standardserier och vara certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften.
  (prop 2015/16:195 sid 1107, Författningskommentar till 15 kap 14 § )
  Detta kan uppfattas som att det inte är möjligt att kräva kvalitetsledningssystem (liknande kommentar finns för miljöledning, sid 1108) utan att också kräva en certifiering / intyg. Syftet bör dock inte vara annat än att det endast är i de fall då en upphandlande myndighet de facto kräver ett certifierat system som de också kan kräva att ett intyg lämnas. Jag kan därför inte se att det inte skulle vara möjligt att begära att en leverantör tillämpar miljö- eller kvalitetsledningssystem, men att man inte kräver någon certifiering, utan i så fall kan leverantörer visa att man uppfyller kravet utan att ha certifiering, t ex genom att redogöra för sina metoder och rutiner.
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy