Hur hanterar vi oklara anbud?

Vi har tagit in anbud på ett arbete, indelat i tre delar/grupper. I underlaget anges att man kan lämna anbud på en eller flera av grupperna, och att utvärdering kommer ske per grupp. Vi har nu fått problem med två av anbuden som kommit in:
 1. En anbudsgivare har lämnat ett anbud som är orimligt lågt. Det skiljer sig mkt kraftigt från övriga anbud.
 2. En annan anbudsgivare har enbart lämnat pris på totalen, så vi kan inte utvärdera per grupp.
Kan/bör vi kolla med anbudsgivare 1 om han/hon verkligen kan genomföra arbetet till det låga pris som föreslagits? Alt kolla om han/hon verkligen räknat på hela arbetet, eller bara på en del? Kanske har det uppstått något missförstånd? Kan/bör vi be anbudsgivare 2 att återkomma med pris per del/grupp?

Kommentarer

 • Hej Sara,

  Onormalt låga anbud
  Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset. Det är den upphandlande myndigheten som utifrån omständigheterna i det enskilda fallet ska avgöra vad som förefaller vara ett onormalt lågt anbud.

  En definition av begreppet onormalt lågt anbud finns varken i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i LOU-direktivet. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att det är upp till den upphandlande myndigheten att i varje enskilt fall bedöma denna fråga inom det handlingsutrymme som reglernas utformning ger. Notera att även mycket låga priser, eller till och med negativa priser, inte alltid innebär att ett onormalt lågt anbud ska förkastas.

  I sammanhanget kan det nämnas att en upphandlande myndighet normalt sett inte har någon skyldighet att förkasta ett onormalt lågt anbud. Den har dock en skyldighet att förkasta ett anbud om det kan konstateras att priset förefaller vara onormalt lågt och att förklaringen till det låga priset inte är tillfredsställande.

  Rättelse, förtydligande och komplettering
  Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om den ska tillåta att en leverantör rättar, förtydligar, eller kompletterar en handling som denne givit in. Bestämmelsen om rättelse av fel, förtydligande och komplettering ger upphandlande myndigheter en möjlighet att tillåta eller begära sådana kompletteringar i vissa fall.

  En förutsättning för att rättelse, förtydligande och komplettering av anbud ska kunna genomföras är att anbuden inte ändras i sak. Åtgärden måste även vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet. Möjligheten till komplettering ska tolkas restriktivt. Som exempel på rättelser som i normala fall anses tillåtna kan nämnas stavfel, räknefel och liknande fel.

  Läs mer
  Läs mer om onormalt låga anbud på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om onormalt låga anbud på upphandlingar över tröskelvärdena förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar
  • 19 kap. 27 § LOU – bestämmelserna om onormalt låga anbud vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga inte direktivstyrda upphandlingar
  • prop. 2015/16:195 s. 1114 och Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2895–2896–17 – det är den upphandlande myndigheten som utifrån omständigheterna i det enskilda fallet ska avgöra vad som förefaller vara ett onormalt lågt anbud
  • HFD 2016 ref. 3 I – det är upp till den upphandlande myndigheten att i varje enskilt fall bedöma denna fråga inom det handlingsutrymme som reglernas utformning ger
  • HFD 2016 ref. 3 II – även mycket låga priser, eller till och med negativa priser, inte alltid innebär att ett onormalt lågt anbud ska förkastas
  • 4 kap. 9 § LOU – rättelse av fel, förtydligande och komplettering.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.