Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Om avknoppning av offentlig verksamhet

Under en tid var det relativt vanligt att kommuner (och landsting) "knoppade av" verksamhet till anställda. Finns det någon uppfattning om hur det ser ut i dagsläget, förekommer avknoppningar fortfarande och vad säger i så fall regelverket?

Kommentarer

 • Hej Marie,

  Avknoppning av offentlig verksamhet innehåller en del juridiska aspekter där både kommunallagen, skollagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU-rättens regler om statsstöd har betydelse. Av dessa ger Upphandlingsmyndigheten stöd enbart inom LOU och statsstöd.

  Frågan om man utan föregående upphandling under en begränsad tidsperiod får överlämna driften av en verksamhet till en grupp av tidigare anställda har utretts flera gånger men har ännu inte lett till någon lagstiftning. Frågan huruvida ett sådant överlämnande kan ske utan föregående upphandling har inte bedömts på ett likartat sätt i olika utredningar (se finansdepartementets promemoria från den 3 september 2004 Den svenska regeringens synpunkter på Kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner, (KOM (2004) 327 slutlig, s. 4).

  Med begreppet avknoppning av offentlig verksamhet avses vanligen de situationer när offentlig myndigheter låter en eller flera anställda bilda ett privaträttsligt organ för att överta viss verksamhet eller vissa uppgifter som tidigare utförts i förvaltningsform. Skillnaden är att de nu som självständiga företagare driver samma slags verksamhet på uppdrag av den offentliga myndigheten, som de tidigare utfört som anställda (se SOU 2001:31 s. 324).

  En avknoppning består således huvudsakligen av två delar. Dels en överlåtelse av offentlig egendom, dels att överlåtaren ger förvärvaren i uppdrag att tillhandahålla tjänster i den övertagna verksamheten. Om endast den första delen sker är inte upphandlingslagstiftningen tillämplig eftersom myndigheten inte gör en anskaffning. Vanligen sker dock båda delarna. I sådana fall kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, upphandlingslagstiftningen vara tillämplig.
   
  Bedrivs verksamheten inom ramen för exempelvis ett valfrihetssystem eller så kallade pengsystem behöver ingen upphandling göras. Detta är vanligt förekommande inom individuellt inriktade tjänster, såsom skola, vård och omsorg.

  Om avknoppningen innebär upphandling av tjänster enligt LOU eller tjänstekoncessioner enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) kan den överlåtande myndigheten inte tilldela den avknoppade verksamheten ett ramavtal eller kontrakt utan att det har föregåtts av en upphandling. Det kan särskilt noteras att LUK är en ny lag instiftad den 1 januari 2017. Detta har naturligtvis en påverkan på upphandlande myndigheters möjligheter till upphandling av tjänstekoncessioner utan föregående annonsering i samband med avknoppning av offentlig verksamhet.

  Avslutningsvis, om ni avser att anlita en leverantör för att hjälpa till med en avknoppning kan denna tjänst behöva upphandlas.

  Angående din fråga om det förekommer avknoppningar av offentliga verksamheter kan vi inte svara på. Denna fråga bör ställas till respektive kommun och landsting.

  Gällande övriga rättsområden där Upphandlingsmyndigheten inte ger stöd hänvisar vi till annan som ger stöd i dessa frågor. Om du frågar å en kommun eller ett landstings vägnar kan du eventuellt få hjälp av SKL:s jurister. Du hittar deras kontaktuppgifter på SKL:s webbplats.

  Uppdaterad: den 3 oktober 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.