Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man komplettera anbudet om blanketten för undertecknande saknas?

Vi har i en öppen upphandling krävt att anbudet ska undertecknas (skannas och bifogas). En anbudsgivare har missat detta. Det är rätt uppenbart att det är en ren miss. Kan vi begära in en komplettering eller ska anbudet uteslutas eftersom det var ett mycket tydligt formulerat obligatoriskt krav?

Kommentarer

 • Hej Lars,

  Att de obligatoriska krav som ställs i en upphandling upprätthålls under hela förfarandet är enligt Högsta förvaltningsdomstolen en förutsättning för att upphandlingsdokumentet ska kunna fylla sin konkurrensuppsökande funktion. Potentiella leverantörer måste kunna utgå ifrån att de obligatoriska kraven är så pass viktiga att den som anser sig inte kunna, eller inte vilja, uppfylla kravet avstår från att lämna ett anbud. En upphandlande myndighet måste därför redan vid upphandlingsdokumentets upprättande se till att de krav som ställs är proportionerliga i förhållande till syftet som ska uppnås genom att kravet ställs.

  Den upphandlande myndigheten kan, under vissa förutsättningar, tillåta att en leverantör rättar, förtydligar eller kompletterar sitt anbud (se 4 kap. 9 § LOU). Gemensamt för termerna förtydliga och komplettera är att det inte handlar om att ersätta tidigare lämnade uppgifter med nya utan om att konkretisera dem på något sätt. Det innebär i praktiken att tidigare lämnade uppgifter på ett eller annat sätt konkretiseras och preciseras utan att de blir ersatta eller ändrade. Det kan till exempel ske genom att detaljuppgifter tillförs som gör det möjligt att mer klart och tydligt beskriva omständigheten det handlar om eller med större exakthet definiera omständigheten. Helt nya sakuppgifter kan däremot inte tillföras ett anbud genom en komplettering eller ett förtydligande. Åtgärden måste även vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet, vilket medför att anbud som huvudregel inte får ändras sedan tidsfristen för anbud har löpt ut.

  Om kompletteringar eller förtydliganden av lämnade anbud inte kan ske utan att vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet är den upphandlande myndigheten i princip förhindrad att godta ett anbud som avviker från de obligatoriska kraven.

  Avsaknad av behörig företrädares underskrift i inlämnade anbud har prövats av såväl kammarrätt som förvaltningsrätt vid tidigare tillfällen (se till exempel mål Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1383–14, Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 11915–11 och mål 3712–15). I samtliga fall konstaterades att avsaknaden av anbudslämnarens underskrift innebar att de obligatoriska kraven inte uppfylldes och att de upphandlande myndigheterna därmed haft fog för att utesluta anbuden från utvärderingen.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.