Till senaste kommentaren

Går det att omförhandla ett befintligt avtal innan förlängning enligt förlängningsoption?

Hej,

Jag undrar om upphandlande myndigheter har rätt att omförhandla ingångna avtal inför ett eventuellt utnyttjande av en i upphandlingen fördefinierad förlängningsoption av avtalet?

Denna omförhandling skulle syfta till att avgöra huruvida den upphandlande myndigheten ska utnyttja förlängningsoptionen alternativt genomföra en ny upphandling (och därmed inte utnyttja förlängningsoptionen). Konsekvensen för upphandlande myndighet skulle vara lägre priser än under den initiala avtalsperioden, allt annat lika enligt det ingångna avtalet.

Om omförhandlingen drivs av en extern part där eventuell ersättning endast utgår som en andel av besparingen som den upphandlande myndigheten gör vid avropande av förlängningsoptionen jämfört med motsvarande kostnad under föregående år – behöver då den externa parten upphandlas i enlighet med LOU?

Eventuellt arvode till den externa parten faktureras i takt med att besparingen realiseras hos den upphandlande myndigheten, exempelvis månadsvis under det avropade optionsåret.

Behöver sådan eventuell ersättning till tredje part totalt sett understiga tröskelvärdet för varje kalenderår?

Tack för hjälpen!
/CJ

Kommentarer

 • Hej Carl-Johan,

  Om omförhandling av kontrakt och ramavtal
  Regler om ändringar av kontrakt och ramavtal återfinns i 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). En förutsättning att göra en ändring i ett avtal som föregåtts av en upphandling där lagen är tillämplig kräver alltså att ändringen faller in under någon av de angivna bestämmelserna. Annars måste en ny upphandling göras.

  Ett fall som påminner till viss del om det du beskriver har prövats i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2016 ref. 85). I rättsavgörandet hade den upphandlande myndigheten och leverantören omförhandlat avtalade priser innan avtalets förlängningsoption nyttjades. I det aktuella fallet fanns en klausul som medgav att parterna fick omförhandla priset för den aktuella tjänsten. Domstolen kom då fram till att prissänkningen hade stöd i avtalet och utgjorde en tillämpning av avtalsvillkoren och inte en ändring. Skulle en sådan klausul saknas i avtalet blir således läget ett annat. Då måste stöd för att genomföra en ändring i avtalet finnas på annan grund.

  Om möjligheten att anlita tredje part för att genomföra omförhandlingen
  Som utgångspunkt finns det inget hinder enligt LOU att anlita extern hjälp vid omförhandlingen av ett avtal. I din fråga redovisar du däremot ett upplägg avseende ersättningen till den externa parten som ger upphov till vissa följdfrågor.

  För att kunna besvara frågan om den externa parten behöver upphandlas i detta exempel behöver man i första hand bedöma om överenskommelsen mellan den upphandlande myndigheten och den externa parten faller in under definitionen av begreppet kontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad. Vad som är intressant att titta på utifrån frågeställningen är begreppet ekonomiska villkor. Begreppet ska förstås så att alla förvärv med någon form av motprestation som har ett ekonomiskt värde omfattas. I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 797–06 uttalar Kammarrätten bland annat följande:

  En upphandling avser anskaffning av något, dvs. att den offentliga sektorn tillförs en tillgång eller en tjänst och betalar för detta. Upphandling gäller således avtal beträffande köp, leasing och exemplifierade onerösa fång. LOU:s bestämmelser skall normalt följas när ett behov hos en upphandlande enhet skall tillgodoses, mot någon form av ekonomisk ersättning, av någon utanför den egna juridiska personen”.

  Det faktum att den upphandlande myndigheten avstår en del av prissänkningen till förmån för den externa parten som deltagit vid prisförhandlingen får nog jämställas en situation där den upphandlande myndigheten direkt betalat parten en summa pengar för att utföra tjänsten.

  Hur värdet av ersättningen till den externa parten ska beräknas med det upplägg du beskriver är en intressant fråga. Om avtalet mellan den upphandlande myndigheten och den externa parten är att betrakta som ett kontrakt ska beräkningen av värdet göras enligt 5 kap. LOU som huvudregel. Beroende på vilken typ av kontrakt som avses i det enskilda fallet kan det bli aktuellt att tillämpa någon av de särskilda beräkningsreglerna senare i det kapitlet.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av begreppet kontrakt
  • 5 kap. LOU – bestämmelser om tröskelvärden och beräkning av värdet av en upphandling över tröskelvärdet förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar.
  Uppdaterad: den 10 oktober 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.