Till senaste kommentaren

Kan ett omsättningskrav avse en årlig omsättning 3 år bakåt i tiden?

Hej,

Min tolkning är att ett omsättningskrav (per verksamhetsår) får maximalt vara dubbelt så stort som kontraktsvärdet och dessutom maximalt gå tre år bakåt i tiden.

Delar ni min tolkning att en upphandlande myndighet då kan ställa krav på exempelvis 20 miljoner kronor / år i årsomsättning för de senaste tre verksamhetsåren tex:

2018 = minst 20 mkr
2017 = minst 20 mkr
2016 = minst 20 mkr

Förutsatt att det är proportionerligt och i relevant för kontraktet.

Kommentarer

 • Hej Fredrik
   
  Inledningsvis bör noteras att det är skillnad på vilka krav en upphandlande myndighet får ställa och vilka bevis myndigheten får begära in för att kontrollera att kravet är uppfyllt.

  Kvalificeringskrav avseende ekonomisk och finansiell ställning
  Precis som du skriver framgår det av lagen om offentlig upphandling (LOU) att kvalificeringskrav avseende ekonomisk och finansiell ställning kan utformas som ett krav på minsta årsomsättningen. Ett sådant krav får som huvudregel inte får överstiga ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen. Om det med hänsyn till byggentreprenadernas, tjänsternas eller varornas art föreligger särskilda skäl får omsättningskravet dock bestämmas till ett högre belopp.

  Bevis för ekonomisk och finansiell ställning
  Som bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskravet avseende ekonomisk och finansiell ställning får den upphandlande myndigheten bland annat begära uppgifter om företagets samlade omsättning för högst de tre senaste verksamhetsåren.

  Får ett krav på minsta årsomsättning avse en årlig omsättning under ett antal år bakåt i tiden?
  Det är oklart exakt hur ett kvalificeringskrav avseende ekonomisk och finansiell ställning får utformas och det framgår varken av LOU eller dess förarbeten om det är tillåtet att ange att leverantörerna ska uppfylla kravet på angiven årsomsättningen varje år under maximalt tre år bakåt i tiden eller om kravet på viss årsomsättning endast får avse ett år bakåt i tiden och att detta kan bevisas utifrån den samlande omsättningen under de tre senaste verksamhetsåren.

  Syftet med att ställa ett krav på ekonomiskt och finansiell ställning ska dock vara att säkerställa att leverantörerna har den nödvändiga ekonomiska och finansiella kapacitet som krävs för att fullgöra kontraktet. Vi har svårt att se hur ett krav på minsta årsomsättning under de tre senaste verksamhetsåren skulle säkerställa detta på ett mer ändamålsenligt sätt än om kravet endast gäller för ett verksamhetsår.

  Alla krav ska vara proportionerliga
  Om vi utgår från att upphandlingen i ditt exempel är värd 10 miljoner kronor är det utifrån huvudregeln möjligt att ange ett krav på minsta årsomsättning till 20 miljoner kronor. För att kontrollera att leverantören uppfyller detta krav har den upphandlande myndigheten möjlighet att begära in uppgifter om leverantörens samlade omsättning för högst de tre senaste åren.

  Vad gäller frågan om det är möjligt att kräva att leverantören har haft den angivna årsomsättningen under de tre senaste åren så är det, som vi skriver ovan, oklart om detta är möjligt. Oavsett om det är tillåtet eller inte måste den upphandlande myndigheten alltid göra en proportionalitetsbedömning för att veta vilken nivå kravet på årsomsättning ska ligga på. Detta innebär att även om det utifrån huvudregeln är möjligt att ställa ett årsomsättningskrav på två gånger upphandlingens värde så är det inte nödvändigtvis förenligt med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Ett krav ska ska vara både lämpligt och nödvändigt för att uppnå det bakomliggande syftet med kvalificeringskravet och i förlängningen syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande myndigheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

  Läs mer
  När det gäller din fråga på hur nivån på omsättningskravet ska räknas ut och om det ska delas på antalet år kontraktet kommer att löpa så har en liknande fråga besvarats i vår Frågeportal, se inlägget Hur beräknas omsättningskrav?.

  Källhänvisningar
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) artikel 58 punkten 3 – syftet med att ställa krav på ekonomiskt och finansiell ställning
  • 14 kap. 3 § första stycket första punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett krav på ekonomisk och finansiell ställning får innebära ett krav på minsta årsomsättning
  • 14 kap. 4 § första stycket LOU – ett krav på minsta omsättning får inte bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen
  • 15 kap. 10 § första stycket tredje punkten LOU – utredning som en upphandlande myndighet får begära som bevis på att leverantören uppfyller krav på ekonomisk och finansiell ställning
  • 14 kap. 1 § andra stycket LOU – De krav som myndigheten ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och stå i proportion till detta.
  Med vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.