Till senaste kommentaren

Får man åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett omsättningskrav?

Enligt 14 kap. 3 § LOU får man ställa krav på en viss minsta omsättning. Har nu en upphandling där ett anbudsgivande företaget ej uppfyller kravet på minsta omsättning. Det anbudsgivande företag har som bilaga angett att modern går in som garant för det anbudsgivande företaget vid utförande av arbete. Moderbolaget har en omsättning i miljardklass. Men det är inte de som lämnat anbud. Om man ser strikt på vem som lämnat anbud uppfyller ej anbudsgivande företaget som sagt kravet på minsta omsättning.

Min fråga är om det anbudsgivande företaget ändå ska anses uppfylla minsta omsättningskravet genom utfärdad modergaranti för de ekonomiska åtaganden som arbetet består i eller om vi har rätt att förkasta anbudet med anledning av att det anbudsgivande företaget ej uppfyller minsta omsättningskravet.

Kommentarer

 • Hej,

  En leverantör får åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett omsättningskrav. Som utgångspunkt har en leverantör en i princip obegränsad rätt att åberopa andras kapacitet för att visa att man har tillräckliga resurser och kapacitet att utföra det uppdrag som upphandlingen avser, det vill säga att leverantören uppfyller kvalificeringskraven. Detta gäller både för upphandlingar över och under tröskelvärdena.

  Leverantören ska i sådana fall tillhandahålla ett åtagande från företaget vars kapacitet åberopas eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inte några formkrav för sådana förbindelser, men underleverantörens åtagande gentemot leverantören ska motsvara det som krävs för att leverantören ska kunna uppfylla det krav på ekonomisk och finansiell ställning som anges i upphandlingsdokumenten.

  Vanligtvis bör det innebära att underleverantören till leverantören utfäster att leverantören kommer att kunna förfoga över de i utfästelsen angivna resurserna under fullgörandet av uppdraget. Med andra ord garanterar underleverantören att den kommer att bistå med nödvändig ekonomisk och finansiell kapacitet för att fullgöra kontraktet.

  Om en leverantör åberopar en underleverantörs kapacitet när det gäller ekonomisk och finansiell ställning får den upphandlande myndigheten kräva att underleverantören åtar sig ett solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av kontraktet. Rättsläget får betraktas som oklart om ett sådant krav behöver framgå av upphandlingsdokumenten eller om det kan ställas efter sista anbudsdag men innan tilldelningsbeslut. Oavsett vad som gäller kan det av transparensskäl vara lämpligt att ange ett sådant krav i upphandlingsdokumenten.

  Notera att rättsläget är mer osäkert kring om ett omsättningskrav kan uppfyllas genom gemensamma resurser från två leverantörer.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om omsättningskrav i vår Frågeportal, se till exempelFör praxis som berör krav på viss omsättning och dess utformning, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4320-06, mål nr 6010-07, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1072-10, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1105-12 och mål nr 1106-12.

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 6 § och 19 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om åberopande av annans kapacitet
  • prop. 2015/16:195 s. 1096 – leverantören ska kunna förfoga över de nödvändiga resurserna
  • 14 kap. 8 § LOU – solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av kontraktet.
  Uppdaterad: den 30 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Om upphandlingen anger "Anbudsgivaren ska ha lägst riskklass 3 enligt UC klassificering eller likvärdig riskklass hos annat kreditvärderingsinstitut".

  Kan ett företag utan att själva uppnå kravet (riskklass 3) åberopa ett annat företags kapacitet och finansiella ställning och därigenom anses uppfylla kravet om kreditvärdighet riskklass 3.
  Anders
 • Hej Anders,

  Ja, en leverantör får åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning (till exempel krav på kreditvärdighet) för ett visst kontrakt. Det är leverantören som ska visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras.

  För att avgöra om en leverantör uppfyller ett krav i en upphandling behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Källhänvisningar
  14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om åberopande av annans kapacitet.

  Uppdaterad: den 30 december 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.