Till senaste kommentaren

Öppnande av anbud vid direktupphandling

Hej,

Gäller 19 kap. 17 § LOU om öppnande av anbud också för direktupphandling med flera skriftliga anbud?

Kommentarer

 • Hej Mathias,

  19 kap. 17 § LOU är tillämplig vid direktupphandling med flera skriftliga anbud. Om detta är lagstiftarens avsikt framgår inte av förarbetena (se prop. 2015/16:195 s. 1145, prop. 2006/07:128 s. 433 f.). Av förarbetena till gamla LOU yttrande en remissinstans att en del av motsvarande bestämmelse i gamla LOU inte borde gälla vid direktupphandling. Regeringen bemötte inte detta (se prop. 2006/07:128 s. 375 och 433 f.).

  Direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den upphandlande myndigheten behöver därför inte nödvändigtvis kräva elektronisk inlämning av anbud vid en direktupphandling (se prop. 2015/16:195 s. 679). Vid exempelvis muntlig anbudsinlämning torde bestämmelsen, av naturliga skäl, inte vara tillämplig.

  Om anbudsöppnandet strider mot bestämmelsen och någon leverantör har lidit eller kan komma att lida skada av detta är det möjligt att en domstol, vid överprövning av upphandlingen, beslutar att upphandlingen ska göras om. Även om myndigheten formellt sett begår ett fel vid anbudsöppnandet är det tveksamt om någon leverantör kan antas ha lidit eller riskerat att lida skada av felet, om inte någon av de grundläggande principerna anses åsidosatta (jfr Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 6103–12).

  I sammanhanget kan nämnas att genomförandet av en direktupphandling i övrigt ska dokumenteras, om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor (se 19 kap. 30 § LOU).

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.