Till senaste kommentaren

Måste två personer vara fysiskt närvarande vid anbudsöppningen?

Hej, måste en förrättning för anbudsöppning ske med två personer fysiskt närvarande eller kan öppning av anbud ske med hjälp av digital kommunikation, såsom via Skype? Blir det någon skillnad beroende av om båda personerna i fråga har behörighet till upphandlingsverktyget (exempelvis Visma TendSign) var och en för sig eller om bara en person har det?

Kommentarer

 • Hej Tina!

  Enligt ordalydelsen i 12 kap. 10 § andra stycket lagen om offentlig upphandling (LOU) ska anbud öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten ska delta.

  Vad som menas med begreppet delta utvecklas inte vidare i förarbetena. Det finns således inget uttryckligt krav på att två personer ska vara fysiskt närvarande vid förrättningen. Enligt de äldre förarbetena är syftet med bestämmelsen att garantera att inga ovidkommande hänsyn tas när anbuden och tillhörande handlingar hanteras av den upphandlande myndigheten. Bestämmelsen har enligt förarbetena ett värde som garanti för insyn i förfarandet, och kan inte anses vara särskilt betungande att tillämpa för de upphandlande myndigheterna och enheterna. Utifrån lagtexten och förarbetena går det alltså inte med säkerhet att fastslå huruvida två personer måste vara fysiskt närvarande vid förrättningen eller inte.

  Bestämmelsen är i princip oförändrad sedan införandet i 1992 års LOU. Det kan därmed konstateras att lagtexten inte följt den tekniska utvecklingen och digitaliseringen i samhället.

  I upphandlingsverktyget Tendsign går vanligen en förrättning till på så vis att två personer utses av den upphandlande myndigheten innan förrättningen. Personerna deltar i förrättningen genom att samtidigt gå in på den aktuella upphandlingen och öppna anbuden. De ges då en möjlighet att skriva ut ett anbudsöppningsprotokoll som båda skriver under. Det åligger slutligen den upphandlande myndigheten att säkerställa att de krav som följer av LOU efterlevs.

  Källhänvisningar
  Uppdaterad: den 2 september 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.