Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan man ställa krav på att leverantören ska vara ostraffad för viss brottslighet?

Hej,

Kan man som kommun ställa krav på att busschaufförer ska vara ostraffade gällande brott mot barn och ungdomar när de kör sina egna bussar?

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Upphandlingsmyndigheten kan inte bedöma om ett specifikt krav är förenligt med LOU i ett enskilt fall. Som utgångspunkt har upphandlande myndigheter stor frihet att själva utforma sina upphandlingar utifrån myndighetens behov. De krav som ställs upp måste dock ha en koppling till kontraktsföremålet och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

  En proportionalitetsbedömning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  Det kan även nämnas att anställda och andra som utför uppgifter inom skolverksamhet enligt lag ska lämna registerutdrag (se bland annat 2 kap. 31-33 §§ skollagen  och lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn). Krav på andra uppgifter, såsom uppgifter om pågående brottsutredningar, och dess förenlighet med de grundläggande principerna, får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  En upphandlande myndighet får avslutningsvis utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas (se 13 kap. 3 § LOU). Enligt EU-domstolen kan allvarligt fel i yrkesutövningen omfatta alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende (se EU-domstolens dom i mål C‑465/11). Det allvarliga felet kan, men behöver inte, avse brott.

  För angränsande frågor om liknande krav, se gärna även vårt tidigare inlägg Ska anbudsgivare informera om att någon företrädare utreds för brott?.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.