Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur beräknar man värdet av en upphandling med separata delkontrakt?

Hej,

Om en upphandlande myndighet gör en öppen upphandling på en viss typ av vara, och i upphandlingen undantar en viss typ av vara eller en viss del av verksamheten som omfattar ett mindre belopp och därför är mer lämpat att direktupphandla - gäller direktupphandlingsgränsen för den undantagna delen - d.v.s. varor/tjänster kan direktupphandlas upp till 586 TSEK, eller har direktupphandlingsgränsen "förverkats", p.g.a. att summan av varorna och tjänsterna ska räknas ihop med den öppna upphandling som gjorts, och upphandling därmed ska göras från första kronan?

Kommentarer

 • Hej Emmelie,

  En upphandlande myndighet har möjlighet att dela upp en upphandling av likartade slag i separata delar. Värdet av upphandlingen ska då beräknas med beaktande av samtliga delkontrakt. Om det sammanlagda värdet överstiger tröskelvärdet, ska varje delkontrakt som huvudregel upphandlas enligt de direktivstyrda bestämmelserna, det vill säga bestämmelserna som gäller för upphandlingar över tröskelvärdet.

  Huvudregeln gäller inte om det finns ett delkontrakt med ett värde om lägre än 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader. Finns det fler än ett sådant delkontrakt gäller inte undantaget om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

  Gäller inte huvudregeln kan delkontraktet upphandlas enligt de inte direktivstyrda reglerna. Vid beräkning av en sådan upphandling ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Detta innebär att den vid beräkningen av värdet inte behöver ta hänsyn till upphandlingar som genomförts enligt de direktivstyrda reglerna, exempelvis genom ett öppet förfarande. Understiger värdet av delkontraktet direktupphandlingsgränsen är det möjligt att genomföra en direktupphandling.

  Notera dock att en upphandling inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket bland annat innebär att en uppdelning inte får ske om syftet med uppdelningen är att kunna direktupphandla ett delkontrakt.

  Läs mer
  Läs mer om hur tröskelvärdet beräknas när en upphandling är uppdelad i flera delkontrakt i inlägget Hur beräknas tröskelvärdet av en upphandling med flera delkontrakt? vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt i separata delar
  • 5 kap. LOU – beräkning av värdet av en direktivstyrd upphandling
  • 5 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet vid tilldelning av kontrakt i separata delar
  • 19 kap. LOU – bestämmelser om inte direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – när direktupphandling får användas
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet av en inte direktivstyrd upphandling.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Vad är det sammanlagda värdet av alla delkontrakten? Kan ni visa med ett räkneexempel?

  Säg att huvudavtalet upphandlas som ett öppet förfarande och har ett värde på 10 mkr kronor. Man vill sedan göra två direktupphandlingar av samma slag på 100 tkr och 300 tkr.
  Hilduring
 • Hej Hilduring,

  I ditt exempel är det totala sammanlagda värdet av samtliga delkontrakt 10 400 000 kronor. 20 procent av detta är 2 080 000 kronor. Eftersom det sammanlagda värdet av de två mindre delkontrakten är 400 000 kronor och därmed understiger gränsen om 20 procent gäller undantaget vi anger ovan för de två delkontrakten. Det innebär att dessa kan upphandlas enligt de inte direktivstyrda bestämmelserna i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Vilket förfarande som då ska användas beror på om den upphandlande myndigheten har genomfört fler direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret eller om dessa två delkontrakt är de enda av sitt slag.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.