Till senaste kommentaren

Övergång till förhandlat förfarande efter ogiltighet av ett avtals giltighet

Hej,

En myndighet har övergått till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering efter att bara fått in ett (oacceptabelt) anbud. Anbudspriset var för högt mot budget. Efter förhandling om priset tecknades avtal.

En leverantör (som inte lämnade anbud i den ursprungliga upphandlingen) ansöker om ogiltigförklaring av avtalets giltighet.

Domstolen kommer fram till att avtalet ska ogiltigförklaras. Vad har myndigheten för möjligheter nu? Kan ett alternativ vara att återgå till den ursprungliga upphandlingen och anta det oacceptabla anbudet, eller anses ursprungsupphandlingen avslutad? Myndigheten fattade inget avbrytandebeslut utan endast ett beslut om att övergå till förhandlat förfarande. När domstolen ogiltigförklarar avtalet finns det tecknade avtalet de facto inte kvar.

Hur resonerar ni?

Kommentarer

 • Hej,

  I inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU går vi igenom när en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering är möjlig att göra samt hur denna övergång går till. Under rubriken ”Hur gör man övergången rent praktiskt?” skriver vi följande:

  ”Hur övergången rent praktiskt går till finns det inga särskilda bestämmelser om i LOU, men vår tolkning är att i något skede anses den tidigare upphandlingen avslutad och en ny påbörjad. Det finns dock inget formellt krav på när myndigheten ska avbryta den föregående upphandlingen och därmed meddela ett formellt avbrytandebeslut för att övergå till ett förhandlat förfarande. När den upphandlande myndigheten slutligen avbryter den föregående upphandlingen ska bland annat underrättelse om detta meddelas enligt 12 kap. 12 § andra stycket LOU.

  För att undvika missförstånd kan det vara lämpligt att informera om beslutet att (1) avbryta upphandlingen, och (2) informera om att ett nytt upphandlingsförfarande är påbörjat. Ett beslut att inleda ett förhandlat förfarande är i sig ett beslut som kan bli föremål för överprövning. Frågan om hur en övergång ska gå till har dock – vad vi känner till – inte varit föremål för prövning i domstol.

  Upphandlingsmyndigheten har inte meddelat någon officiell rekommendation eller uppfattning i frågan, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet.”

  Vi känner inte till att detta har prövats i domstol och rättsläget får alltså anses vara oklart angående om den tidigare upphandlingen ska anses vara avslutad i samband med att ett nytt upphandlingsförfarande, även om inget avbrytandebeslut har meddelats.

  Anbuds giltighetstid
  Avslutningsvis kan nämnas att för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att fullfölja en upphandling så krävs det att det finns ett giltigt anbud från leverantören att anta. En upphandlande myndighet ska i annonsen ange hur länge en leverantör ska vara bunden av sitt anbud.

  För att läsa mer om anbuds giltighetstid, se inlägget Vad innebär ett anbuds giltighetstid och kan tiden förlängas?.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.