Till senaste kommentaren

Övergång till förhandlat förfarande vid ogiltiga, oacceptabla eller olämpliga anbud

Hej,

6 kap. 16 § LOU (2016:1145) har rubriksatts till Ogiltiga eller oacceptabla anbud vilket jag tolkar ska skiljas från lämpliga eller snarare olämpliga anbud som används som begrepp i samma kapitel 12 §. Kan ni försöka förtydliga skillnaden?

Hur bedömer ni möjligheten att från ett öppet förfarande övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering med anledning av att, på ett likabehandlande vis, anpassa (läs: med största sannolikhet förbättra) anbuden till att uppfylla ett obligatoriskt krav på produkten eller tjänsten. Ponera att samtliga inkomna anbud kommer att behandlas lika och vidare att ingen lider skada, då som enda övriga (lämpliga) alternativ skulle vara att avbryta på grunder av att inget anbud är "lämpligt". Eller kanske "oacceptabelt"? Eller bör man använda ett annat begrepp i detta fall?

Kommentarer

 • Hej Mattias,

  Avsaknad av lämpliga anbud
  Vad som avses med olämpliga anbud kan utläsas av 6 kap. 13 § LOU. Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten. Vad som krävs för att ett anbud ska anses vara irrelevant för kontraktet, är dock oklart.

  Det är inte möjligt att kategoriskt ange vilka ändringar av upphandlingsdokumenten som är att anse som väsentliga, eftersom bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Mindre ändringar bör dock vara tillåtna. En ändring kan till exempel vara väsentlig om den innebär att det införs villkor som skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud eller ingått i utvärderingen, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen.

  Ogiltiga eller oacceptabla anbud
  Vad som avses med ogiltiga anbud är till exempel anbud som har kommit in sent, anbud där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller anbud som den upphandlande myndigheten ansett vara onormalt låga (se prop. 2015/16:195 s. 994).

  Oacceptabla anbud anses främst vara anbud som lämnats in av anbudsgivare som inte uppfyller kvalifikationskraven. Även anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds, anses vara oacceptabla (se prop. 2015/16:195 s. 575).

  Avsaknad av lämpliga anbud eller ogiltiga eller oacceptabla anbud?
  Det är oklart var gränsen går mellan olämpliga, ogiltiga och oacceptabla anbud. Notera dock att bedömningen av vad anbuden anses vara styr vilken eller vilka av bestämmelserna i 6 kap. 12 och 16 § LOU som kan aktualiseras. Om ett anbud till exempel är giltigt, men oacceptabelt, bör det vara svårt att hävda att anbudet är irrelevant för kontraktet. Därmed kan den upphandlande myndigheten endast bedöma om 16 § kan var tillämplig, men inte 12 § LOU.

  Notera skillnaden mellan vilka som får delta i ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, enligt 12 och 16 §§ LOU. Endast leverantörer som uppfyller kraven i 16 § och som har deltagit i det föregående öppna eller selektiva förfarandet får delta. Om däremot 12 § blir tillämpligt, kan den upphandlande myndigheten vända sig till vilken leverantör som helst.

  Den upphandlande myndigheten bör inte vända sig till en leverantör som har lämnat ett olämpligt anbud i det föregående öppna eller selektiva förfarandet. Detta då leverantören sannolikt inte kan leverera det som den upphandlande myndigheten efterfrågar när den precis har lämnat ett motsvarande anbud som är irrelevant för kontraktet och som inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

  Övergång från ett öppet förfarande till ett förhandlat förfarande utan annonsering
  Hur övergången rent praktiskt går till finns det inga särskilda bestämmelser om i LOU, men i regel anses den tidigare upphandlingen avslutad och en ny påbörjad. Den upphandlande myndigheten behöver inte meddela ett formellt avbrytandebeslut, men för att undvika missförstånd är det nog lämpligt att informera om beslutet att inleda ett nytt upphandlingsförfarande. Beslut att inleda ett förhandlat förfarande är i sig ett beslut som kan bli föremål för överprövning. Frågan om hur en övergång ska gå till har dock – vad vi känner till – inte varit föremål för prövning i domstol.

  Upphandlingsmyndigheten har inte meddelat någon officiell rekommendation eller uppfattning i frågan, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet.

  Läs mer
  Vill du läsa mer om dels skillnaden mellan 6 kap. 12 och 16 §§ LOU, dels övergång till förenklat förfarande utan annonsering, vänligen se vårt tidigare inlägg, Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU.

  Med vänliga hälsningar,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.