Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Överprövning av direktupphandling?

En direktupphandling kan, i likhet med andra upphandlingar, överprövas om den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Efter att ett avtal slutits kan en direktupphandling inte längre överprövas. Om en ansökan om överprövning ges in till förvaltningsrätten innan avtal ingåtts kan rätten på leverantörens yrkande fatta ett interimistiskt beslut, som innebär ett förbud mot att ingå avtal. Det interimistiska beslutet löper till dess att rätten skilt sig från målet eller dessförinnan upphäver beslutet.

Efter det att avtal ingåtts finns istället en möjlighet för leverantören att ansöka om överprövning av avtals giltighet. Beroende på omständigheterna kan på talan av leverantören även skadestånd enligt LOU aktualiseras.

Läs mer
Läs även om direktupphandling och överprövning på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när en upphandling kan överprövas
  • 20 kap. 9 § LOU – interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
  • 20 kap. 13 § LOU – överprövning av ett avtals giltighet.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.