Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Överprövning av direktupphandling?

Under vilka förutsättningar är det möjligt att överpröva en "giltig" direktupphandling. Enligt 15 kap. 3§ LOU får direktupphandling användas om kontraktets värde uppgår till högst 28 procent av tröskelvärdet. Den upphandlande myndigheten ska dessutom besluta om riktlinjer för direktupphandling. Enligt 15 kap. 3a§ ska värdet av kontraktet uppskattas med hänsyn till det totala värdet och man ska även räkna med liknande köp under räkenskapsåret.

Givet att ovan förutsättningar är uppfyllda, under vilka förutsättningar är det möjligt för en anbudsgivare i en direktupphandling att begära överprövning av denna? Exempelvis:

 1. Kommunen har riktlinjer som säger att tre leverantörer ska tillfrågas vid kontrakt som överstiger 30.000 kronor i värde. Kommunen har tecknat avtal med en leverantör utan att fråga flera leverantörer trots att kontraktets värde är 40.000 kronor.

 2. Kommunen har annonserat och fått in 5 offerter i en upphandling av grafisk produktion. Kontraktets värde under 4 år beräknas till 120.000 kr. Som en del av utvärderingen har kommunen skrivit att man ska utvärdera två referensuppdrag. Samtliga anbudsgivare har lämnat två referensuppdrag, men en anbudsgivare är inte nöjd över hur kommunen satt poängen på dessa.

 3. Kommunen har begärt in offerter från tre anbudsgivare vid en direktupphandling värd 75.000 kr. En av anbudsgivarna glömmer att bifoga ett dokument som efterfrågats. Kommunen låter anbudsgivaren komplettera med det här dokumentet.

 4. Kommunen har begärt in offerter och sagt att man ska anta den med lägst pris. Vid utvärderingen märker man dock att vissa funktioner (som dock inte efterfrågats) ingår i en offert som är lite dyrare än offerten från en annan anbudsgivare (som uppfyller alla minimikrav). Kommunen väljer att anta offerten som är lite dyrare men som inkluderar fler funktioner än de man tänkt sig från början.

 5. Extremfall 1: Kommunen har begärt in offerter för en tjänst som beräknas kosta 40.000 kronor. Man har skrivit att anbudsgivarna ska ha utfört minst tre liknande uppdrag. En anbudsgivare har inte utfört tre liknande uppdrag, men kommunen bedömer ändå att företaget har lämnat den bästa offerten sett till helheten. Övriga anbudsgivare har tre liknande uppdrag.

 6. Extremfall 2: Kommunen har genomfört en direktupphandling med beräknat värde på 220.000 kronor. Man har inte dokumenterat skälen för att tilldela kontraktet enligt 15 kap. 18§.

Skulle det i ovan nämnda fall vara möjligt för en leverantör att vinna framgång i en överprövning med hänvisning till exempelvis 16 kap. 6§ LOU?

Kommentarer

 • Hej Marcus!

  En direktupphandling kan, i likhet med andra upphandlingar, överprövas om den upphandlande myndigheten brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § gamla LOU/4 kap. 1 § nya LOU eller någon annan bestämmelse i lagen (se 16 kap. 6 § gamla LOU/20 kap. 6 § nya LOU). Om den upphandlande myndigheten avviker från de krav och villkor som den ställt upp i en direktupphandling riskerar detta att strida mot likabehandlingsprincipen. Förutsättningarna för en leverantör att vinna framgång i en överprövningsprocess beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

  En upphandlande myndighet är skyldig att ha interna riktlinjer för direktupphandlingar. Riktlinjerna bör vara utformade på ett sådant sätt att de säkerställer att de grundläggande principerna efterlevs. Det är frågan om interna regler som tjänstemän ska följa.

  Efter att ett avtal slutits kan en direktupphandling inte längre överprövas (se 16 kap. 6 § andra stycket gamla LOU/20 kap. 6 § andra stycket nya LOU), men avtalet kan förklaras ogiltigt i vissa fall (se 16 kap. 13 § gamla LOU/20 kap. 13 § nya LOU).

  Uppdaterad: den 25 januari 2018 med hänvisningar till ny lagstiftning

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.