Till senaste kommentaren

Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling?

Vem kan överpröva en tilldelning?

Måste man ha deltagit i upphandlingen?

Kommentarer

 • Hej,

  En leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada ha rätt att få en upphandling överprövad. Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Begreppet leverantör är mycket vidsträckt. Detta för att även leverantörer som inte haft möjlighet att lämna anbud ska ha möjlighet att begära överprövning. Detta innebär att även potentiella leverantörer kan ansöka om överprövning. En branschorganisation kan inte föra talan, men kan givetvis fungera som ombud för en leverantör.

  Ytterligare en förutsättning för att en leverantör ska ha rätt att få en viss upphandling överprövad är att denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling. En leverantör som inte har eller har haft något sådant intresse har med andra ord inte talerätt i en överprövning. Kretsen av leverantörer som har rätt att få en upphandling är därmed begränsad.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada ha rätt att få en upphandling överprövad 
  • 1 kap. 16 § LOU – definition av leverantör
  • Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref. 62 – en förutsättning för att en leverantör ska ha rätt att få en viss upphandling överprövad är att denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling.
  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Vem kan driva målet om avtalets ogiltighet? Måste man ha deltagit i upphandlingen?
  Tord Strandberg
 • Hej,

  Det finns ingen skillnad avseende talerätten vid överprövning av en upphandling jämfört med överprövning av ett avtals giltighet. Därmed tillkommer rätten att få giltigheten av ett avtal överprövad till en leverantör som
  1. anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada, och
  2. har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling.
  Notera dock att tidsfristerna för att ansöka om överprövning avseende en upphandling respektive ett avtals giltighet skiljer sig åt.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
  • 20 kap. 17 § LOU – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet.
  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Hur definieras "Har, eller har haft intresse av att tilldelas"?

  Måste man ha ställt en fråga i upphandlingen eller måste man ha angett att man inte avser att lämna anbud i upphandlingen, för att ha visat intresse?
  Richard Andersson
 • Hej Richard,

  På vilket sätt en leverantör ska ha visat intresse för att tilldelas kontraktet framgår inte av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref. 62. Det lär behöva avgöras från fall till fall. Det kan dock konstateras att avgörandet i sig inte innebär att det krävs att en leverantör ska ha lämnat anbud i den aktuella upphandlingen för att ha talerätt. Däremot innebär avgörandet att leverantören ska haft möjlighet att lämna anbud eller haft intresse av att lämna anbud i upphandlingen. Dessutom krävs att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

  I det aktuella avgörandet hade leverantören av affärsmässiga skäl valt att avstå från att lämna anbud i upphandlingen, men var intresserad av möjligheten att lämna anbud i den upphandlande myndighetens kommande upphandlingar. Att ha haft intresse av att lämna ett anbud i en framtida upphandling, som kanske inte ens blir av, var alltså inte tillräckligt för att ha talerätt i den upphandling som leverantören inte hade haft intresse av att lämna anbud i. Domen bör därför tolkas på så sätt att en leverantör inte uppfyller kraven för talerätt om intresset endast är hänförlig till en eventuell framtida upphandling.

  För den med upphandlingsjuridiskt intresse kan det vara kul att känna till att domen i sin tur bygger på bestämmelser i rättsmedelsdirektivet, som dels anger att möjligheten att begära överprövning åtminstone ska vara tillgängliga för de som har haft intresse av att delta i en upphandling och dels att överprövningsprocessen ska vara så effektiv och skyndsam som möjligt (se artikel 1.3 i ändringsdirektivet (2007/66/EG) till rättsmedelsdirektiven (2007/66/EG)).

  Uppdaterad: den 19 december 2019


  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.