Till senaste kommentaren

Vad händer när en pågående upphandling överprövas?

Hej,

Om en leverantör begär att en förvaltningsdomstol överprövar en pågående upphandling. Vad händer då med den pågående upphandlingen?

Kommentarer

 • Hej Gustaf,

  Den första tidpunkt då en överprövning av en upphandling är möjlig är den tidpunkt då upphandlingen påbörjas. Det finns inga särskilda bestämmelser om vad som händer med en pågående upphandling om upphandlingen blir föremål för en överprövning innan ett tilldelningsbeslut har meddelats. Det är därmed upp till den upphandlande myndigheten eller enheten att avgöra om det är mest lämpligt att upphandlingen ska fortsätter enligt plan, ändra tidplanen i väntan på domstolens beslut eller avbryta upphandlingen.
   
  Om upphandlingen fortsätter enligt plan
  Vid ett förfarande där bestämmelserna om avtalsspärr gäller, exempelvis vid ett öppet eller förenklat förfarande, uppstår en så kallad förlängd avtalsspärr så snart ett tilldelningsbeslut har meddelats och en ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten. Den förlängda avtalsspärren innebär att den upphandlande organisationen inte får avsluta upphandlingen och ingå avtal under tiden handläggning pågår i förvaltningsrätten.

  Genomförs upphandlingen med ett förfarande där bestämmelserna om avtalsspärr inte gäller, exempelvis vid en direktupphandling eller om ett tilldelningsbeslut inte behöver meddelas, finns det som huvudregel inget som hindrar den upphandlande organisationen från att ingå avtal trots pågående överprövning. För att undvika detta bör leverantören som vill överpröva en sådan upphandling så snart som möjligt begära att rätten ska besluta att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan någon annat har bestämts. Ett sådant beslut kallas för interimistiskt beslut.

  Finns det en förlängd avtalsspärr eller ett interimistiskt beslut får den upphandlande myndigheten inte avsluta upphandlingen genom att ingå avtal under tiden handläggningen pågår i förvaltningsrätten eller till dess att förvaltningsrätten har bestämd något annat. Skulle upphandlande organisation trots detta teckna ett avtal finns det goda möjligheter för skadelidande leverantörer att ansöka om överprövning av avtalets giltighet.

  Avbryt upphandlingen om det finns sakligt godtagbara skäl
  Oavsett vad som sägs ovan så kan den upphandlande organisationen välja att avsluta den pågående upphandlingen genom att avbryta densamma om det finns sakligt godtagbara skäl för ett avbrytande. Det gäller även när en ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten.

  Läs mer
  Läs gärna mer på vår webbplats om reglerna kring överprövning av en upphandling och överprövning av ett avtals giltighet samt under vilka förutsättningar det är möjligt att avbryta en upphandling.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 1 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – allmänna bestämmelser om avtalsspärr
  • 20 kap. 8 § LOU – förlängd avtalsspärr
  • 20 kap. 9 § LOU – möjligheten att begära interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.