Till senaste kommentaren

Finns det någon översiktsbild för överprövningsprocessen?

Finns det ett schema över vilka domstolar som är inblandade vid en överprövningsprocess? En bild där det framgår vilken väg en överprövning tar och hur den kan eskaleras samt vilka instanser som är inblandade efter det att avtalet är ingått?

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Vi känner tyvärr inte till någon schematisk bild om beskriver en överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet. Överprövningsprocessen är en förvaltningsprocess medan talan om skadestånd, som ibland aktualiseras i samband med överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet, är en civilrättslig process. Nedan följer en översiktlig redogörelse för de olika stegen i de olika processerna.

  Överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet
  Enkelt förklarat ska en ansökan om överprövning ges in till den förvaltningsrätt (första instans) inom vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist. En leverantör som begär överprövning ska alltså lämna eller skicka sin ansökan direkt till den behöriga förvaltningsrätten. Är en part missnöjd med förvaltningsrättens avgörande kan den överklaga till kammarrätten (andra instans) vars domkrets förvaltningsrätten hör till. Överklagan ska skrivas till kammarrätten men skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Den som vill överklaga kammarrättens avgörande kan överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen (högsta instans). Överklagan ska skrivas till Högsta förvaltningsdomstolen men skickas eller lämnas till kammarrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till såväl kammarrätten som till Högsta förvaltningsdomstolen.

  Läs gärna mer om överprövning på vår webbplats.

  Skadeståndstalan
  Om leverantören vill kräva skadestånd av den upphandlande myndigheten eller enheten ska en ansökan om stämning skickas till den tingsrätt (första instans) inom vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist. Ett mål om skadestånd kan i sin tur överklagas till hovrätten (andra instans), och i sin tur till Högsta domstolen (högsta instans).

  Läs gärna med om skadestånd på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.