Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Utvärdering av "mjuka kriterier" i partneringavtal

Hej,
Jag lite frågor om partneringavtal. Länsstyrelsen i Halland genomför stora restaureringsåtgärder där en rad olika entreprenörer är inblandade och jobbar med bl.a. grävningar och avverkningar. Dessa tjänster upphandlas och tilldelningen baseras i regel på lägsta pris. Många av entreprenörerna är mycket engagerade och intresserade av naturvårdsarbetet och kommer ofta med förslag på hur vi skulle kunna göra åtgärderna mer effektiva och billigare. Då vi naturvårdare på länsstyrelsen i regel saknar kunskap och insyn i grävmaskinsbranschen m.fl. är det otroligt svårt att i en vanlig upphandling få med de mest effektiva och billigaste metoderna. Under perioden för ett vanligt ramavtal har vi små möjligheter att utveckla metoder och ta in nya sorters maskiner, eftersom ramavtalen gäller en viss maskintyp/metod och ett visst pris. Därför har vi nu börjat diskutera möjligheterna med partneringavtal.

Är partnering något som ni vet bedrivs hos andra myndigheter med entreprenörer? Går partnering endast att tillämpa inom rena byggprojekt?

I övrigt vore vi på länsstyrelsen i Halland mycket tacksamma för råd kring hur man kan göra mer flexibla upphandlingar där det finns öppenhet att testa nya metoder och maskiner. Samt vore det bra om vi fick rådgivning kring hur vi kan använda oss av ”mjuka kriterier” som kvalité, erfarenhet och metodutveckling och hur vi kan utvärdera dessa i en upphandling.

Tack.

Kommentarer

 • Hej Magnus!

  Tack för din fråga!
  Det finns olika ansatser att välja mellan när man i ett kontrakt vill ha tillgång till leverantörens kunskap och erfarenhet, några exempel följer nedan.

  Allmänt
  Det finns flera olika möjligheter att tillvarata förslag från marknaden och leverantörerna, där så kallad ”partnering” är en och valet av upphandlingsförfarande och entreprenadformer är exempel på andra. Att utreda frågan om partnering i byggprojekt eller andra former är ett större projekt som inte ryms inom det stöd vi erbjuder i Frågeportalen. Valet av upphandlingsförfarande och entreprenadform kan innebära utökade möjligheter att tillvarata nya idéer och lösningar från marknaden. Generellt sett kan kontrakt alltid innehålla olika omfattning av samverkans- och samarbetsformer, så det är möjligt att kombinera olika ansatser.

  Partnering
  Som samarbetsform för utförande av ett kontrakt har partnering förekommit under minst de senaste tio åren, men omfattningen kan vi inte redovisa närmare. Detta är en rent avtalsrättsligt reglerad samarbetsform för hur parterna ska arbeta i ett kontrakt. Innebörden och definitionen kan skilja sig lite åt beroende på sammanhanget och typ av projekt. Kontrakt för denna samarbetsform omfattas som utgångspunkt av upphandlingsregelverket och kan användas för byggentreprenader likväl som andra projekt. 

  Det handlar om att inleda ett nära samarbete mellan beställare och leverantör, för att tillsammans nå ett visst förutbestämt resultat eller mål. Syftet är att de traditionella gränserna mellan parterna ska förändras, genom att bland annat ge varandra mer insyn och större förtroende. 

  Beakta att förslagen från den valda samarbetspartnern, är de som i första hand görs tillgängliga. Utmaningarna kan ligga i att innan ett utförande är bestämt, kunna fastställa kriterier och krav för att kunna välja vem som är den mest lämpliga leverantören att utföra arbetet.

  Se exempel på bedömning av "mjuka" kriterier i Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 3034–18.

  Entreprenadform
  Det finns flera olika slag entreprenadformer, de vanligaste är totalentreprenader (jämför ABT 06) respektive utförandeentreprenader (jämför AB 04). I en totalentreprenad beskriver beställaren vilket resultat eller funktion denne vill ha, utförandet lämnas åt entreprenören att själv bestämma. I en utförandeentreprenad beskriver beställaren utförandet och möjligheterna att använda entreprenörens egna förslag för detta är då begränsade.

  Upphandlingsform
  Det är möjligt att i vissa situationer använda förhandlat förfarande med föregående annonsering (6 kap. 4–6 §§ LOU). Här ges då utrymme att förhandla med en eller flera leverantörer om valet av utförande. Om man använder entreprenadformen totalentreprenad och tillåter anbud med alternativa utföranden i upphandlingen (9 kap. 16–18 §§ LOU), är det möjligt att skapa ett förhållandevis stort förhandlingsutrymme. Vill den upphandlande myndigheten tillvarata leverantörernas kunnande och förslag innan upphandlingsdokumenten upprättas och anbud lämnas, kan i vissa situationer en konkurrenspräglad dialog genomföras (6 kap. 20–29 §§ LOU). 

  Den upphandlande myndigheten kan innan den påbörjar en upphandling, genomföra marknadsundersökningar eller på annat sätt vidta åtgärder för att få kunskap om vilka metoder som används inom branschen. Krav och andra villkor ska ha ett samband med kontraktsföremålet. Dessa kan avse något leverantören tidigare utfört och därmed förväntas det att samma prestation kan uppnås igen. Det kan handla om tillgång till resurser eller kompetens, men kan också avse förslag på utförande eller lösningar.

  Uppdaterad: den 25 juli 2018 (bland annat hänvisning till ny lagstiftning)

  Med vänliga hälsningar

  Per-Olof

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.