Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att, under avtalstiden, ändra ett avtalsvillkor på grund av en lagändring?

Den slopade nedsättningen av energi och koldioxidskatten på diesel medför ökade kostnader för leverantör. Har denne rätt att få pris i avtal justerat till följd av lagändring, vilket inte regleras i avtal och ej var känt vid avtals ingående?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Det finns ingen generell bestämmelse som tillåter en ändring av ett avtal på grund av förändrade skatteregler eller nya lagkrav. Leverantören har aldrig möjlighet att kräva en ändring av avtalet, utan båda parterna måste vara överens om att ändringen ska genomföras. Ändringen måste även vara förenlig med någon av ändringsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Bland annat är det möjligt att genomföra ändringar av mindre värde om avtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen av avtalets värde är lägre än tröskelvärdet och 10 procent av avtalets värde, om det är fråga om varuupphandling eller upphandling av tjänst.

  Det är även möjligt att ändra ett kontrakt eller ett ramavtal om ändringen beror på omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndigheten inte kunnat förutse. Om det efter en bedömning i det enskilda fallet visar sig att en sådan omständighet föreligger så får ändringen ske. En sådan ändring får dock inte medföra att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras eller att värdet av kontraktet eller ramavtalet ökar med mer än 50 procent. Notera dock att det är när den upphandlande organisationen inte kunnat förutse en omständighet som bestämmelsen blir tillämplig.

  Det framgår varken i bestämmelserna i lagen eller i förarbetena vad som gäller för leverantören. Var omständigheten känt i branschen i samband med anbudsprocessen och en leverantör valde att inte ta med den i beräkningen så kan man ställa sig frågande till om ändringen ska tillåtas då detta eventuellt skulle kunna strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna om öppenhet och likabehandling. Så vitt vi känner till har detta dock aldrig blivit prövat i domstol och rättsläget får därför betraktas som oklart.

  Oavsett vilken ändringsregel myndigheten väljer att använda sig av så måste en bedömning om ändringsregeln är tillämplig göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och vi kan därför inte svara på om en prisjustering är tillåten i detta fall.

  Läs mer
  Läs mer om möjligheten att ändra ett befintligt avtal på grund av en lagändring i inlägget Utgör ändringar som följer av GDPR tillåtna ändringar av kontrakt? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av mindre värde
  • 17 kap. 12 § LOU – ändringar hänförligt till oförutsebara omständigheter.
  Uppdaterad: den 16 september 2019

  Vänliga hälsningar
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.