Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Räckvidd för interna köp utan upphandling

Hej, jag har för ca två veckor sedan ställt en fråga som jag ännu inte fått svar på. Jag ställer den därför igen.

Jag försöker fastställa hur långt möjligheten till tillämpningen av bestämmelserna kring interna köp utan upphandlingsplikt sträcker sig avseende upphandlande myndighet och bolag vars interna relationer helt uppfyller rekvisiten i LOU 3:12. Är undantaget tillämpligt och undgår upphandlande myndighet upphandlingsplikt om det kontrollerade bolaget köper in varor och tjänster (ex. frukt eller telefonabonnemang) som sedan oförädlat säljs vidare till den upphandlande myndigheten? Under vilka förutsättningar krävs upphandling i förevarande fall? Krävs det att den upphandlande myndigheten styr kravställningen eller liknande? Om upphandlingsplikt uppstår, uppstår det då för det kontrollerade bolaget och/ eller för den upphandlande myndigheten? Krävs att den upphandlande myndigheten upphandlar avtalen från extern leverantör för att sedan låta det kontrollerade bolaget avropa på dem?

Med förhoppning om att denna gång få ett svar.

Med vänlig hälsning Ulrika

Kommentarer

 • Hej Ulrika!

  Inledningsvis vill jag påminna om att jag inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal inte kan göra bedömningar om undantaget för intern upphandling, vilket ibland kallas Teckal-undantaget, är tillämpligt i enskilda situationer. Notera att ett visst agerande från en upphandlande myndighet inte får göras i syfte att undkomma upphandlingsplikten, vilket är något som belysts av EU-domstolen.

  Vi utgår ifrån att det kontrollerade bolaget inte har ramavtal för de varor och tjänster som avses och avropas dessa därifrån. Om så är fallet skulle det faktum att den upphandlande myndigheten förser hela sitt behov av varorna eller tjänsterna via det kontrollerade bolagets ramavtal kunna utgöra en väsentlig förändring av ramavtalet.

  Som utgångspunkt gäller att om det kontrollerade bolaget är ett offentligt styrt organ som ska anskaffa varor av en leverantör på marknaden omfattas avtalet av LOU och en upphandling ska göras enligt regelverket.

  När den upphandlande myndigheten senare anskaffar varorna direkt från det kontrollerade bolaget omfattas inte avtalet av LOU och inköpet behöver således inte konkurrensutsättas, under förutsättning att bestämmelsen 3 kap. 12 § LOU är tillämplig. Det finns inga krav på att den upphandlande myndigheten styr kravställningen för att upphandlingsplikten ska vara fullgjord. Det viktiga är att det kontrollerade bolaget utför en regelrätt upphandling enligt LOU när det anskaffar varor som den upphandlande myndigheten sedan köper av bolaget med stöd av bestämmelsen om intern upphandling.

  Läs mer
  Läs gärna mer om intern upphandling i inlägget Kan man upphandla tjänster från sina helägda bolag? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 11–16 §§ LOU – intern upphandling
  • 1 kap. 18 § LOU – definition offentligt styrt organ
  Uppdaterad: den 27 maj 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej, och tack för svar.

  Jag inser att jag varit otydlig i min tidigare fråga och vill därför förtydliga att det kontrollerade bolaget inte uppfyller rekvisiten för ett offentligt styrt organ och därmed är utan upphandlingsplikt.

  Min fråga är alltså vilken betydelse detta har och om detta medför en upphandlingsplikt för någon organisation och i sådant fall under vilka förutsättningar. Min ansats är alltså inte att ta reda på hur bolagen undslipper upphandling utan det motsatta - hur ska de göra för att göra rätt?

  Vänligen Ulrika
  Ulrika
 • Hej igen!

  Huruvida Teckal-undantagets kontrollkriterium kan anses uppfyllt om bolaget inte är ett offentligt styrt organ får avgöras utifrån omständigheter i det enskilda fallet. Dock är det troligt att så inte är fallet om bolaget styrs av marknaden.

  Den upphandlande myndigheten är således med största sannolikhet upphandlingspliktig vid anskaffning av varor och tjänster från bolaget, eftersom att det är att betrakta som en leverantör i upphandlingsrättslig mening (se 1 kap. 16 § LOU).

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej Erika och tack återigen. Om vi då utgår ifrån det jag tidigare angett, det vill säga att samtliga i Teckal-kriterier mellan den upphandlande myndigheten och det kontrollerade bolaget är uppfyllda (i denna bedömning ingår förutsättningen att bolaget inte styrs av marknaden) samt att bolaget inte är ett offentligt styrt organ (bolaget tillgodoser inte ett behov i det allmännas intresse), vad blir då svaret?

  Med vänlig hälsning

  Ulrika
 • Hej igen!

  Jag kan inte se att den hypotetiska situation du beskriver kan uppstå i praktiken, varför mitt svar ovan kvarstår.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Vilka kombinationer i den beskrivna situationen kan inte uppstå i praktiken och varför?

  Med vänlig hälsning
  Ulrika
 • Hej igen!

  Ber om ursäkt för min otydlighet. Jag har svårt att se att ett företag som riktar sin verksamhet mot den upphandlande myndigheten och som kontrolleras av den upphandlande myndigheten enligt Teckal-kriterierna inte bedriver verksamhet som tillgodoser behov i det allmännas intresse. Även om det rent hypotetiskt skulle vara möjligt att konstruera en sådan situation bör det inte vara möjligt i praktiken att verksamhetskriteriet skulle vara uppfyllt om bolaget inte tillgodoser ett behov i det allmännas intresse.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.