Till senaste kommentaren

Hur går jag tillväga när kommunen och leverantören inte följer det som står i ramavtalet?

Hur går jag tillväga när en Kommun/ leverantör inte följer det som står i RAM avtalet?

RAM avtalet säger hyra av maskiner, alla skrivna avtal är leasing eller funktionshyra!

RAM avtalet säger att service ska debiteras i efterskott. Har man tecknat en funktionshyra så debiteras allt i förskott!

Vissa avtal är mindre än 6 månader gamla.

Om man skall ta upp sådant till förvaltningsrätten, hur specificerar man det?

Kommentarer

 • Hej Kurtan,

  Vad gäller gränsdragningarna mellan anskaffningsformerna hyra av olika slag och de olika formerna av leasing kan jag personligen uppleva att dessa inte alltid är helt tydliga. Det som är relevant i sammanhanget är dock att avropen från ramavtalet i sak följer villkoren som är angivna i ramavtalet.

  Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet (se 7 kap. 3 § andra stycket lagen om offentlig upphandling [LOU]). Ett kontrakt eller ramavtal får bland annat ändras utan att en ny upphandling behöver genomföras om ändringen inte är väsentlig (se 17 kap. 14 § LOU). I lagtexten framgår att en ändring ska anses vara väsentlig, ”[b]l.a. om den
  1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,
  2. innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet,
  3. medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller
  4. innebär byte av leverantör.”
  Vidare framgår det inte i din fråga hur kontrakten tilldelas från ramavtalet, görs det genom avrop eller har man genomfört förnyade konkurrensutsättningar? Om det rör sig om förnyade konkurrensutsättningar, har man tillämpat en frivillig avtalsspärr eller inte?

  Vi är inte helt säkra på vad du menar i den sista meningen av din frågeställning. Om man anser att ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal på något sätt är felaktigt gäller det att argumentera varför man anser att kontraktet är felaktigt på så vis att avropet strider mot avtalsvillkoren. Beroende på vilken punkt i 20 kap. 13 § LOU man stödjer sig på för att hävda att kontraktet ska ogiltigförklaras kan det också bli aktuellt att visa att man även har lidit skada till följd av den felaktighet som har begåtts.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om reglerna om överprövning av ett avtals giltighet på vår webbplats. 

  Uppdaterad: den 17 september 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Har ni någorlunda bra bra ramavtal för Multiskrivare/ kopiatorer och skrivarlösningar som safecom eller liknande? tacksam om jag kan få hjälp med 😀

  Chinar
 • Hej Chinar,

  Jag är inte helt säker på vad din fråga avser. Upphandlingsmyndigheten nyttjar de tillämpliga ramavtal som upphandlats av Kammarkollegiet. Kammarkollegiets ramavtal hittar du på www.avropa.se. I övrigt har vi inte några egna specifika avtalsmallar för den aktuella tjänsten. Vi samlar heller inte in andra myndigheters ingångna avtal, utan dessa finns hos respektive myndighet som har ingått ett sådant avtal.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.