Till senaste kommentaren

Går det att ha förnyad konkurrensutsättning i ett ramavtal med en leverantör?

Hej,

Ponera att vi har ett upphandlat ramavtal (som löper ett par år framåt) för avrop med förnyad konkurrensutsättning. Vidare att vi har tre antagna leverantörer där UM på goda avtalsvillkorade grunder häver avtalet med två av tre ramavtalsleverantörer. Vad händer framåt - har vi nu ett ogiltigt avtal oavsett eventuella villkor och så vidare? Att byta avropssätt borde rimligen vara att betrakta som en väsentlig förändring (?) och vidare har man dessutom endast takpriser att förhålla sig till...

Kommentarer

 • Hej Mattias,

  För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att göra en förnyad konkurrensutsättning så måste det finnas fler än en leverantör att bjuda in. Detta får anses följa av bestämmelserna i lagen, se 7 kap. 5–9 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Om två av tre leverantörer av någon anledning har trätt ur ramavtalet så är det inte längre ett ramavtal med tre leverantörer utan endast en leverantör. Reglerna om tilldelning av ett kontrakt inom ett ramavtal med en leverantör anger att kontrakt ska tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet. Det ramavtal du beskrivit ovan innehåller tilldelning genom en förnyad konkurrensutsättning, vilket alltså inte är möjligt när det endast finns en leverantör i ramavtalet.

  Av din fråga framgår inte om det finns någon alternativ metod för tilldelning av kontrakt, det vill säga om tilldelning kan ske utan förnyad konkurrensutsättning. Om det skulle finnas ska samtliga villkor vara fastställda och framgå av ramavtalet. Finns inte detta uppkommer en ny fråga, är det möjligt att ändra metoden för tilldelning av kontrakt i ett ramavtal i denna situation så att det går att tilldela kontrakt enligt ramavtalet?

  Ändringar av villkoren i ett upphandlat ramavtal
  Ett ramavtal får ändras utan att en ny upphandling behöver göras om det finns stöd av någon av bestämmelserna i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Den bestämmelse som kan vara intressant att titta närmare på i detta fall är 17 kap. 14 § LOU. Av bestämmelsen framgår att ett avtal får ändras om ändringen inte är väsentlig. Enligt bestämmelsen ska en ändring anses väsentlig om den inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen.

  Om ett ramavtals tilldelningsmetod ändras från att tilldelning ska ske efter förnyad konkurrensutsättning till att en leverantör har ensam möjlighet att lämna anbud och leverera enligt avtalet kan det antas att fler leverantörer skulle ha varit intresserade av att lämna anbud i ramavtalsupphandlingen. En sådan ändring kan därför eventuellt anses vara väsentlig. En ny upphandling kan därför behöva genomföras.

  Det ramavtal som redan existerar är inte längre möjligt att utnyttja. Även om det inte går att tilldela kontrakt enligt ramavtalet är det alltjämt giltigt civilrättsligt. Det kan därför vara lämpligt att utreda möjligheterna att säga upp ramavtalet enligt vad som framgår av ramavtalet.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - om ett ramavtal har ingåtts med en enda leverantör, ska kontrakt som grundas på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet
  • 7 kap. 5–6 §§ LOU och Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2809–17 -  villkoren för tilldelning ska vara fastställda och framgå av ramavtalet.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.