Till senaste kommentaren

Ramavtal med oväntat låg beställning, bryter myndigheten mot avtalet?

Vi har sen 2016-05-24 ett Ramavtal med en kommun där vi skall leverera löpande trädgårdsskötsel. Man uppskattade det årliga behovet tom. 2017-09-30, till ca 4 000 000 kr. Från och med 2017-10-01 skulle det årliga behovet uppgå till 8 000 000 kr.

Vi har tyvärr inte fått beställningar som ens är i närheten av dessa summor. År 2017 fakturerade vi totalt 873 000 kr. År 2018 verkar det bli ännu mindre.

Vi har fått reda på att kommunen själva har byggt upp en organisation, för att ta hand om det löpande trädgårdsskötseln. Detta innebär självklart att deras behov inte alls uppgår till det uppskattade behovet enligt upphandlingsunderlagen.

Får det gå till på detta vis?
Kornelia Juhas Löfberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Kornelia,

  Frågan om en upphandlande myndighet är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär. Vilka skyldigheter den upphandlande myndigheten har i förhållande till leverantören framgår således av villkoren i ramavtalet.

  Det är vanligt förekommande att ramavtal är utformade på ett sådant sätt att leverantören är skyldig att leverera enligt ramavtalet, samtidigt som det av ramavtalet framgår att den upphandlande myndigheten inte garanterar några volymer. Av detta följer inte per automatik att myndigheten är fri att tillgodose sitt behov från annan part eller i egen regi. Vilka skyldigheter myndigheten har i förhållande till leverantören följer ytterst av ramavtalet. Denna bedömning måste ske utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Framgår det exempelvis av ramavtalet att myndigheten kan tillgodose behovet genom att vända sig till en annan leverantör eller tillgodose behovet i egen regi torde det vara möjligt att göra så utan att agera i strid med avtalet.

  Enligt förarbetena är frågan om garanterade volymuppskattningar främst en avtalsrättslig fråga, som inte bör regleras upphandlingsrättsligt. För material som berör frågor om ändring i förhållande till ursprunglig volymuppskattning, se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6695-15 (ändring av förfrågningsunderlag med resultatet att volymuppskattningen ändrades under pågående upphandling) och Konkurrensverkets beslut i dnr 690/2013 (överstigen volymuppskattning kort efter avslutad upphandling).

  Visar det sig att den upphandlande myndigheten är bunden av ramavtalet till att köpa den aktuella tjänsten endast av ramavtalsleverantören skulle ett frångående kunna utgöra ett kontraktsbrott, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet.

  Ett exempel på mål när denna frågeställning berörs är Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr T 5190–15. Ett referat av domen finns här.

  Läs mer
  Se även inläggenKällhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 513 ff. samt beaktandesats 61 i LOU-direktivet - en upphandlande myndighets skyldighet att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär
  • prop. 2015/16:195 s. 482 - frågan om garanterade volymuppskattningar främst en avtalsrättslig fråga, som inte bör regleras upphandlingsrättsligt.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist
 • Hej Rasmus.

  Tack för ditt svar.

  Det står att vissa arbeten kommer att skötas i beställarens regi, så som kommunens egna bolag och föreningar. Idag sköts det mesta av kommunens egen personal och en bråkdel sköts via en av kommunens egna bolag.

  Kan det vara värt att vi tittar närmare på detta?

  MVH
  Kornelia

  Kornelia Juhas Löfberg
 • Hej Kornelia,

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Om ni är i behov av stöd att göra en individuell bedömning föreslår vi att ni vänder er till en upphandlingskonsult eller upphandlingsjurist på den privata marknaden som erbjuder individuell rådgivning.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.