Till senaste kommentaren

Rangordnad 1:a vill inte skriva avtal efter tilldelning och UM har redan skrivit på med 2:a och 3:a

Hej,

Jag funderar på hur man som UM kan/bör agera i följande fall:

En kommun genomför upphandling av ett rangordnat ramavtal med tre leverantörer. Tilldelningsbeslut meddelas och ingen motsätter sig beslutet. Kommunen Inleder avtalstecknande med de tre vinnande leverantörerna. Två av avtalen är tecknade 2:an och 3:an när den rangordnade 1:an meddelar att man inte längre är intresserad av att ingå avtal.

Jag vet och förstår att anbudsgivare är avtalsrättsligt bunden till sitt anbud och att kommunen kan utreda huruvida man vill driva ett eventuellt skadeståndsärende mot anbudsgivaren.

Men min fråga är egentligen hur kommunen ska bete sig i övrigt när det gäller de andra anbudsgivarna.

Rimligt är ju att 2:an och 3:an "flyttas upp" ett steg, men är det möjlig att även få in den som placerade sig som 4:a i utvärderingen som ny 3:a och i så fall hur?

Kommunen kan ju inte gärna återkalla/ta tillbaka det ursprungliga tilldelningsbeslutet då avtal redan är ingånget med två av leverantörerna.

Kan kommunen meddela ett kompletterande tilldelningsbeslut där man beskriver omständigheterna kring anbudsgivaren som inte längre vill teckna avtal och samtidigt meddelar att man avser teckna avtal med anbudsgivaren som placerade sig som 4:a i utvärderingen?

I upphandlingsdokumenten har kommunen angett att ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer.

Skulle vara oerhört tacksam för vägledning i denna fråga.

Kommentarer

 • Hej Pontus,

  Delvis återkallande av tilldelningsbeslut 
  Precis som du skriver i din fråga är möjligheterna att återkalla hela tilldelningsbeslutet begränsade på grund av att den upphandlande myndigheten redan ingått avtal med två leverantörer. Det skulle eventuellt kunna vara möjligt att delvis återkalla tilldelningsbeslutet för att sedan ersätta detta med ett nytt tilldelningsbeslut där den leverantör som står näst på tur tilldelas kontraktet. Det skulle innebära att en ny avtalsspärr löper för denna del av tilldelningen. Detta har, såvitt vi vet, inte prövats i domstol. Rättsläget får därför betraktas som oklart.

  Fortsätta med de två leverantörer som tecknat avtal 
  En möjlighet skulle eventuellt vara att endast gå vidare med de leverantörer som man redan har tecknat avtal med. En fråga som uppstår då är dock om den upphandlande myndigheten, i och med ändringen av antalet leverantörer som man tecknar avtal med, gör en ändring i upphandlingsdokumenten. Inte heller denna fråga har, såvitt vi vet, prövats i domstol. Det kan även diskuteras om detta är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna, specifikt principen om öppenhet.

  Det som talar för att det skulle vara möjligt att gå vidare med endast två leverantörer är EU-domstolens dom i C-138/08, Hochtief. Målet gällde ett förhandlat förfarande där antalet lämpliga anbudssökande understeg den minimigräns för antalet leverantörer som skulle bjudas in att lämna anbud. Domstolen angav dock att det var möjligt för den upphandlande myndigheten att fortsätta upphandlingen med de leverantörer som bedömdes vara lämpliga.

  Se även resonemanget i Kammarrätten i Jönköping dom i mål nr 1324–17. Kammarrätten ansåg i detta fall att den upphandlande myndigheten hade brutit mot principen om öppenhet då myndigheten inte hade angivit i något av upphandlingsdokumenten hur många leverantörer man hade haft för avsikt att teckna avtal med. Frågan gällde alltså inte samma sak som din fråga men ett liknande resonemang skulle eventuellt även kunna tillämpas på om en upphandlande myndighet avviker från det som är angivet i upphandlingsdokumenten.

  Det kan alltså eventuellt finnas möjlighet att gå vidare med upphandlingen antingen genom att delvis återkalla tilldelningsbeslutet eller att endast fortsätta med de leverantörer som redan har tecknat avtal. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i dessa frågor.

  Läs mer
  För ytterligare information om ändringar i upphandlingsdokumenten efter att anbudstiden har gått ut, se inläggen Får avtalsförslag saknas i upphandlingsdokumenten? och Vad händer när det inte går att teckna avtal med antalet leverantörer som man angav i upphandlingen?.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus
 • Hej! Hur gick det i det här fallet? Kontakta gärna mig: petter.cederbrink@jonkoping.se
  Petter Cederbrink

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.