Till senaste kommentaren

Rättsmedel för auktorisationssystem

Hej,
Vilka rättsliga medel finns att tillämpa i samband med ett auktorisationsförfarande?
Kan LOU tillämpas?
Eller vilka andra rättsmedel finns?
Exempelvis om en upphandlande enhet har starkt begränsat konkurrensen så att endast ett fåtal leverantörer klarar kraven?
MVH Yvonne

Kommentarer

 • Hej Yvonne,

  Vilka rättsliga medel som finns att tillämpa i samband med ett auktorisationsförfarande beror på vilken lag som är tillämplig.

  Ett auktorisationssystem, beroende på hur det är utformat i det enskilda fallet, behöver inte omfattas av LOU:s tillämpningsområde om det inte innebär en sådan tilldelning av kontrakt som omfattas av upphandlingslagstiftningen (jfr 1 kap. 2, 15 och 20 §§ LOU). Rättsmedlen som framgår av LOU kan endast tillämpas om LOU är tillämpligt på auktorisationsförfarandet.

  För att läsa mer om auktorisationssystem se inlägget Omfattas auktorisationssystem av LOU?. Se även s. 461 f i Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

  Ni kan inte ansöka om överprövning med stöd av LOU om auktorisationssystemet inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. För att ta reda på om ett enskilt auktorisationssystem omfattas av lagstiftningen kan det dock i praktiken bli nödvändigt att pröva frågan i domstol med stöd av bestämmelserna i LOU. Om domstolen kommer fram till att det aktuella systemet omfattas av LOU kan målet tas upp till prövning i sak. Om domstolen kommer fram till att systemet inte omfattas av LOU ska domstolen avvisa en ansökan om överprövning om sökanden åberopat brott mot bestämmelserna i LOU som grund för överprövningen.

  Upphandlingsmyndigheten kan inte svara på din fråga om det finns andra rättsmedel när upphandlingslagstiftningen inte omfattar auktorisationssystemet. För att få stöd i denna fråga hänvisar jag till den som ansvarar för auktorisationssystemet ifråga.

  Det kan tilläggas att valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssytem (LOV) är ett auktorisationssystem för vissa tjänster som regleras enligt LOV. Vilka rättsmedel som finns för valfrihetssystem framgår av 10 kap. LOV. Läs mer om överprövning och skadestånd enligt LOV på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 31 januari 2020

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.