Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Referensuppdrag som ej slutförts vid tid för anbud (och fråga om liknande referensuppdrag)

I ett förfrågningsunderlag ställs krav på att "anbudsgivare ska ha utfört minst två liknande referensuppdrag kopplat till ansvarig arbetsledare utförda inom de fyra senaste åren inom det område kommunen nu upphandlar".

Vad gäller

1) Om en anbudsgivare anger ett referensuppdrag som vid tiden för anbudslämnande inte var slutfört (en icke slutbesiktigad entreprenad)?

2) Vad menas med "liknande referensuppdrag" i t.ex. en entreprenadupphandling? Hur likt måste referensuppdraget vara nu aktuellt projekt?

Tack!

Kommentarer

 • Hej Anonym!

  Jag kan inte kommentera en formulering i ett enskilt förfrågningsunderlag eller göra en bedömning om ett krav kan uppfyllas genom infordran av ett specifikt referensuppdrag eller inte. Om det finns oklarhet om kraven i ett förfrågningsunderlag bör en potentiell anbudsgivare i första hand rikta sin fråga till den upphandlande myndighet som utformat det aktuella förfrågningsunderlaget.

  Bestämmelser om krav på bevis på referensuppdrag i kvalificeringsfasen återfinns i 11 kap. 11 § andra stycket punkterna 1 och 2 LOU (2007:1091). Några bestämmelser som anger vilka krav som kan ställas om bevis på teknisk kapacitet återfinns inte i 15 kap. LOU, dvs. det nationellt reglerade området (jämför 15 kap. 2 § LOU om tillämpliga bestämmelser). Referenser kan även förekomma i andra sammanhang.

  Fråga 1 Slutfört uppdrag

  Huruvida en anbudsgivare kan uppfylla ett krav på referensuppdrag genom att ange ett pågående referensuppdrag får bedömas utifrån hur kravet i förfrågningsunderlaget är formulerat. Kammarrätten i Göteborg har i mål nr 6528-10 framfört att det mot bakgrund av syftet med regleringen inte kan anses föreligga något hinder mot att tillåta att teknisk kapacitet styrks genom pågående uppdrag. I det aktuella fallet innehöll dock förfrågningsunderlaget en uttrycklig bestämmelse om att ett referensuppdrag kunde vara pågående. I det fall förfrågningsunderlaget inte innehåller någon särskilt reglering i frågan får en bedömning göras utifrån kravets utformning.

  Fråga 2 Liknande referensuppdrag

  Begreppet liknande referensuppdrag förekommer vanligen i krav på referensuppdrag men är inte ett begrepp hämtats direkt från lagtexten eller förarbetena, där det istället talas om de viktigaste byggentreprenaderna, varuleveranserna eller tjänsterna (jämför ovan). En utgångspunkt för att bedöma vilka uppdrag som är viktigast kan enligt förarbetena vara kontraktets värde (se prop. 2006/07:128 s. 400).

  Om det i en upphandling förekommer ett krav på att anbudsgivare ska ha utfört liknande uppdrag får kravets innebörd, och om en anbudsgivares anbud uppfyller kravet, bedömas med utgångspunkt i det aktuella förfrågningsunderlaget. Vanligen är det frågan om krav på uppdrag av liknande omfattning och innehåll som det som är föremål för upphandlingen, men det förekommer även att upphandlande myndigheter anger vad som ska uppfyllas för att ett uppdrag ska vara att anse som likvärdigt. Om ett förfrågningsunderlag innehåller oklarheter kan den upphandlande myndigheten få bära risken för dessa (jämför bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7229-15)

  För rättsfall där krav på liknande referensuppdrag eller relevanta referensobjekt har bedömts, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6180-11, Kammarrätten i Stockholm mål nr 116-12, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9894-14 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 3147-09.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.