Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Regler för ideell förening som driver Leaderprojekt?

Jordbruksverket hänvisar till er när det gäller frågor om upphandling i Leaderprojekt. En ideell förening lyder ju normalt inte under Lagen om offentlig upphandling. Men om en ideell föreningen vill driva ett Leaderprojekt, finns då speciella upphandlingskrav till exempel för köpta tjänster, som den föreningen måste följa?

Kommentarer

 • Hej Camilla!

  Som du är inne på har ideella föreningar i regel inte någon skyldighet att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU [2007:1091]). En ideell förening eller något annan juridisk person kan dock vara skyldig att tillämpa upphandlingslagstiftningen om den är att anse som ett offentligt styrt organ som har en sådan koppling till det allmänna som gör att den ska tillämpa upphandlingslagstiftningen. Upphandlingsmyndigheten har nuläget inte gjort någon särskild utredning av Leaderprojekt/Leaderområden, men om ett organ är att anse som ett offentligt styrt organ ska den tillämpa bestämmelserna i LOU för kontrakt som omfattas av lagen.

  Det kan även förekomma att beslut om bidrag mm. är förenade med andra villkor för hur inköp ska gå till, för det fall upphandlingslagstiftningen inte är tillämplig, men det är en annan fråga.

  LOU är tillämplig på upphandlingar som genomförs av upphandlande myndigheter, med vilket avses statliga och kommunala myndigheter. Med sådana myndigheter ska även jämställas

  1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och
  2. offentligt styrda organ som avses i 12 §, samt
  3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2 (se 2 kap. 19 § LOU).

  Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

  1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
  2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet (se 2 kap. 13 § LOU).

  En bedömning får med andra ord göras om en förening eller ett annat organ tillgodoser behov i det allmännas intresse (till exempel främjande av lokal utveckling) och om någon av förutsättningarna i punkt 1-3 är uppfyllda. Om så är fallet ska det offentligt styrda organet tillämpa LOU.

  Hur en specifik upphandling ska genomföras beror i sin tur på vad kontraktet som är föremål för upphandling avser och hur stora värden tjänsten/varan/byggentreprenaden uppgår i. Om kontraktets värde understiger 534 890 kronor kan det, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, vara möjligt att direktupphandla (se 15 kap. 3-3 a §§ LOU). Detta innebär bland annat att den upphandlande myndigheten inte behöver annonsera upphandlingen, utan den kan gå direkt till leverantörer på marknaden. Den upphandlande myndigheten måste dock iaktta de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU, vilket bland annat inbegriper krav på likabehandling och öppenhet. För mer information, se bland annat avsnittet Direktupphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida, samt länkar till vägledningar i det avsnittet.

  EDIT: Svaret är skrivet utifrån tidigare gällande LOU, se vår Jämförelsetabell för aktuella lagrum.

  EDIT: Direktupphandlingsgränsen är sedan den 1 januari 2018 höjd till 586 907 SEK.

  Med vänliga hälsningar,

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.