Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad gäller vid användning av systemvisningar och visningsexemplar och så vidare?

Hej!

En kommun som jag arbetar med har startat en diskussion med en leverantör avseende en "visningslägenhet".

Leverantören i fråga levererar varor för hemomsorg (hemtjänst och hemsjukvård). De vill då kunna installera sina olika varor i en lägenhet dit personal från socialförvaltningen kan komma för att se hur tekniken fungerar, få inspiration och idéer. Leverantören i fråga har INTE ramavtal med kommunen utan kommunen avser upphandla de aktuella varorna vid olika tillfällen.

Finns det något särskilt som kommunen bör ta hänsyn till i denna process?

Hur kan man försöka säkerställa att framtida kravspecifikation etc. från socialförvaltningen inte blir en direkt "härmning" av det de fick se i lägenheten utan faktiskt görs generellt så att även andra leverantörer kan lämna anbud?

Tacksam för lite "guidning" i ärendet om sådan finns. Vet ni om andra exempel där detta, eller liknande, förekommer?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej!

  Jag är inte bekant med något exempel där ett liknande upplägg har förekommit. Däremot förekommer det ju att upphandlande myndigheter och enheter genomför marknadsundersökningar inför kommande upphandlingar, det kan till exempel ske genom mässor eller andra typer av demonstrationer i andra sammanhang. Sedan förekommer det väl att leverantörer som har blivit upphandlade tillhandahåller visningslokaler eller dylikt för att beställare ska kunna titta påvisningsexemplar av upphandlade produkter med mera. I dessa fall har visningslokalerna antingen varit ett obligatoriskt krav, utvärderingskriterium eller särskilt kontraktsvillkor i upphandlingen. Som utgångspunkt bör de grundläggande principerna för upphandlingsprocessen tas i beaktande, och då särskilt likabehandlingsprincipen (se 4 kap. 1 § LOU). Av principerna och förarbetena (se prop. 2015/16:195 s. 973) följer att kraven ska tillåta leverantörer att delta på lika villkor i upphandlingsförfarandet.

  Det framgår inte riktigt utifrån din fråga hur de kommande upphandlingarna kommer gå till avseende exempelvis val av förfarande. Av 9 kap. 6 § LOU framgår att om kraven som ställs leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas får tekniska specifikationer inte innehålla hänvisningar till ett fabrikat som karakteriserar varor som tillhandahålls av en specifik leverantör, vilket är något som bör tas i beaktande när upphandlingsdokumenten utformas. Går det inte att beskriva kontraktsföremålet på något allmänt sätt får sådana hänvisningar, enligt andra stycket, ändå förekomma men ska då följas av orden ”eller likvärdigt”. Det framgår också av 4 kap. 2 § LOU att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

  En generell utgångspunkt för att öppna upp för konkurrens i upphandlingar är att formulera funktionskrav som anger vad som ska uppnås istället för att i detalj ange hur något ska uppnås.

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.